Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Revisió d'actes nuls de ple dret de Gestió Tributària

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Imposts
Codi SIA
998046
Descripció

Procediment l'objecte del qual és declarar la nul·litat dels actes dictats en matèria tributària, que hagin posat fi a la via administrativa o contra els quals no s'hagi recorregut en termini, en els supòsits següents: a) Que lesionin els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional. b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori. c) Que tinguin un contingut impossible. d) Que siguin constitutius d'una infracció penal o que es dictin a conseqüència d'aquesta. e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat en els òrgans col·legiats. f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan no es reuneixin els requisits essencials per a la seva adquisició. g) Qualsevol altre que s'estableixi expressament en una disposició de rang legal.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius