Ogasun eta Funtzio Publikoko MinisterioaEspainiako Lehendakaritza Europar Batasuneko Kontseiluko PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Nola eskuratu lanpostu bat langile publiko gisa

Espainiako Konstituzioak xedatzen du enplegu publikoko hautapena merituaren, gaitasunaren, berdintasunaren eta publizitatearen printzipioetan oinarritzen dela. Zehazki, Konstituzioak dio “herritarrek funtzio eta kargu publikoetara iristeko eskubidea dutela berdintasun-baldintzetan” eta “legeak funtzio publikora sarrera arautuko duela merituaren eta gaitasunaren printzipioen arabera”.

Enplegu publikora sartzeko arau konstituzional hauek abiapuntu hartuta, Estatuko Administrazio Orokorrak sarrera-sistema bat ezarri du, jarraian deskribatu dena, informazio helburuetarako:

 1. Nola lortu lanpostu bat enplegatu publiko gisa

  Enplegu publiko bat lortzeko deialdian eskatutako baldintzak bete beharko dira, eskabidea epe barruan aurkeztu, dagokion tasa ordaindu (salbuespenik izan ezean), hautapen-probak gainditu eta eskainitako lanpostuaz jabetu.

  Enplegatu publikoak izan daitezke karrerako funtzionarioak edo lan-kontratudun langile finkoak, burututako lanen arabera.

  Zenbait kasutan, bitarteko funtzionario edo aldi baterako langile izateko prozesuak ere antolatzen dira. Kasu horietan, Administrazioarekin ezartzen den zerbitzu-harremanaren iraupena denboran mugatua izango da eta ez mugagabea. Hala ere, orokorrean, aldi baterako langileak izendatzeko ez da aurretiko deialdirik argitaratzen, izan ere, langile finkoak hautatzeko aurretiko prozesuetan edo bestelako prozedura espezifikoetan osatutako erreserbako hautagaien zerrendak erabili ohi dira.

  Funtzionarioen kasuan, funtzionario izatera iristeko legeak sortutako kidego edo eskala jakin batera sartzea beharrezkoa da. Funtzionarioen kidegoak titulazio-taldetan sailkatzen dira, kidego bakoitzera sartzeko eskatzen den titulazioaren arabera:

  • A taldea:
   •  A1 azpitaldea : Gradu, ingeniari, arkitekto edo lizentziadun unibertsitate-titulua edo titulu baliokidea izatea eskatzen da. Legeak beste unibertsitate-titulu bat izatea eskatzen duen kasuetan, titulu hori hartuko da kontuan.
   •  A2 azpitaldea : Gradu, ingeniari tekniko, arkitekto tekniko, unibertsitate-diplomadun edo lanbide heziketako hirugarren graduko titulua edo titulu baliokidea izatea eskatzen da.
  • C taldea :
   • C1 azpitaldea: Batxilergo edo teknikari titulua edo titulu baliokidea izatea eskatzen da.
   •  C2 azpitaldea: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua edo titulu baliokidea izatea eskatzen da. 
 2. Hautapen-probetan parte hartzeko bete beharreko baldintzak

  • NAZIONALITATEA

   Funtzionario izateko:

   • Espainiako nazionalitatea izatea.
   • Halaber, funtzionario gisa parte hartu ahalko dute:
    1.  Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea dutenek.
    2.  Espainiako edo Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea dutenen senar edo emaztea, haren nazionalitatea edozein izanda ere, betiere zuzenbidearen arabera bananduta ez badaude. Halaber, baldintza beretan, parte hartu ahalko dute hogeita bat urtetik beherako ondorengoak edo adin horretatik aurrerako ondorengoak mendekotasuna badute.
    3. Europar Batasunak sinatutako eta Espainiak berretsitako langileen joan-etorri askea bermatzeko nazioarteko itunen aplikazio-eremuaren barne dauden pertsonak.
   • Hala ere, Espainiako nazionalitatea izatea eskatuko da hala xedatutako kidegoetarako eta, zuzenki edo zeharka, botere publikoa baliatzea edo Estatuaren eta Herri Administrazioen interes orokorrak babestea dakarten lanpostuetarako.

Langile izateko:

Aurreko kasuez gain, Espainian lan egin eta bizitzeko baimena duten atzerritarrak.

 • ADINA
  • Gutxienez hamasei urte eta gehienez nahitaezko erretiroaren gehienezko adina izatea. Beste mugako adin bat ezarri ahalko da lanposturako legez.

   Gutxieneko adina hemezortzi urtekoa izatea eskatu ahalko da agintea baliatzea dakarten kidego eta eskaletara sartzeko edo osasunerako arriskuak dituzten bestelako lanpostuak eskuratzeko.

  •  TITULAZIOA
   • Eskabideak aurkezteko epearen amaiera-datan deialdiaren oinarrietan zehaztutako titulazioa izatea.
   • Atzerrian eskuratutako unibertsitate-tituluak dituzten hautagaiek dagokien homologazio-agiria dutela egiaztatu beharko dute edo, hala dagokionean, baliokidetasun-ziurtagiria, eta atzerrian eskuratutako unibertsitatekoak ez diren tituluak dituzten hautagaiek dagokien homologazio-agiria dutela egiaztatu beharko dute. Betekizun hau ez zaie aplikatuko beren kualifikazio profesionalaren aitorpena araututako lanbideen esparruan, Europar Batasuneko zuzenbideko xedapenen babesean, lortu duten hautagaiei.
  • GAITASUNA
   • Lanpostuaren atazak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.
   • Zenbait kasutan, deialdian aurreikusitako proba fisikoak gainditzea eska daiteke.
  • LEGEZKO GAIKUNTZA
   • Diziplina-espediente bidez edozein herri-administrazio edo autonomia-erkidegoko organo konstituzional edo estatutarioen zerbitzutik bereizita ez egotea.
   • Ebazpen judizial baten arabera enplegu edo kargu publikorako desgaikuntza erabatekoa edo berezia ez izatea, funtzionarioen kidegoetara edo eskaletara sartzeko; edo lan-kontratudun langileen kasuan, bereiziak edo desgaituak izan diren lanpostuaren antzeko eginkizunak betetzeko desgaituak ez egotea.
   • Funtzionario gisa sartzeko hautapen-prozesuen kasuan: Hautapen-prozesuarekin lotutako kidego edo eskala berekoa ez izatea. Espezialitate jakin bat lortzeko hautapen-prozesuetan parte hartzekotan, kidego edo eskala bereko funtzionarioa bada hautagaia, dagokion espezialitatea bakarrik lortuko du.
   • Lan-kontratudun langile gisa sartzeko hautapen-prozesuen kasuan: Hautapen-probekin lotutako talde profesional eta arlo funtzional berekoa ez izatea lan-kontratudun langile finko gisa.
   • Beste Estatu bateko herritarra izanez gero, desgaitua edo egoera baliokidean ez egotea, eta diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea, dagokion Estatuan baldintza berberetan enplegu publikora iristea eragotziko duenik, hain zuzen.

ADINGABEEKIN OHIKO HARREMANA IZATEA DAKARTEN LANBIDEETARA, LANPOSTUETARA ETA JARDUERETARA SARTZEA ETA LANBIDE HORIEK GARATZEA.

Adingabeekin ohiko harremana izatea dakarten lanbide, lanpostu eta jardueretara sartzeko, eta lanbide horiek garatzeko, derrigorrezkoa izango da sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako delitu baten ondorioz epai irmo baten bidez kondenatua ez egotea. Delitu horrek barne hartzen ditu sexu-erasoa eta -jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa eta adingabeak galbidean jartzea, bai eta gizakien salerosketa ere. Helburu hauetarako, lanbide, lanpostu edo jarduera hauetara sartu nahi duenak baldintza hau egiaztatu beharko du sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ezezko ziurtagiri bat aurkeztuta.

 1. Zer dira eta nola funtzionatzen dute desgaitasuna duten pertsonentzat eta barne-igoerarako gordetzen diren kupoak.      
  1. Zer da desgaitasuna duten pertsonen sarbide-txanda?

   Enplegu publikoko eskaintzari dagozkion hautapen-proben deialdiek lanpostu kopuru jakin bat erreserbatuko dute desgaitasuna duten pertsonentzat, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako desgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta gizarteratzearen inguruko Lege Orokorraren testu bateginaren 4. artikuluaren 2. paragrafoan ematen den desgaitasuna duten pertsonen definizioaren arabera, betiere hautapen-probak gainditzen badituzte eta beren desgaitasuna eta dagozkien lanak betetzeko gaitasuna egiaztatzen badituzte.

   Indarrean dagoen araudiaren arabera, lanpostuen ehuneko zazpia erreserbatuko zaie desgaitasuna duten pertsonei eta gutxienez ere ehuneko bia desgaitasun intelektuala dutela egiaztatzen duten pertsonei, eskainitako mota honetako gainerako lanpostuak bestelako desgaitasunak egiaztatzen dituzten pertsonentzat izanda. Administrazio bakoitzak lanpostu-erreserbaren banaketa burutuko du desgaitasunekin bateragarriak diren funtzioak betetzen dituzten kidegoei, eskalei eta lan-kategoriei lehentasuna emanda.

   Indarrean dagoen araudiak beste mekanismo batzuk ezartzen ditu ere desgaitasuna duten pertsonak enplegu publikora sar daitezen, hala nola, probak burutzeko denboraren eta/edo baliabideen egokitzapena, zenbait kasutan lanpostuak hautatzeko lehentasun-ordena aldatzea edo esleitutako lanpostuaren egokitzapena.

  2. Zer da barne-igoerarako txanda?            

   Barne-igoera esaten zaio sailkapen profesionaleko azpitalde bateko kidego edo eskala jakin bateko karrerako funtzionario bat goragoko azpitaldeko kidego edo eskala batera igarotzen denean edo, lan-kontratudun langile finkoen kasuan, goragoko kategoria profesional batera igotzen direnean. Horretarako, dagokion prozesuan parte hartzeko eskabidea aurkeztu beharko da eta hautapen-probak gainditu beharko dira.

   Lan-kontratudun langile finkoek ere parte har dezakete barne-igoerako prozesuetan, azpitalde profesional jakin bateko funtzionarioen kidego edo eskala batera sartzeko.

   Funtzionarioen kidego edo eskala batera sartzeko kidego edo eskala berri horretara sartzeko ezarritako baldintzak bete beharko dira eta gutxienez ere bi zerbitzu-urteko antzinatasuna eduki beharko da aurreko kidego edo eskalan.

   Lan-kontratudun langileen goragoko kategoria batera barne-igoera lortzeko aplikagarria den hitzarmen kolektiboan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

Banner nabarmenduak

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren informazio garrantzitsua estekak

Egoitza Elektronikoa (Ireki leiho berrian)Datu ekonomiko finantzarioak bankua (Ireki leiho berrian)Gobernu IrekiaGardentasuneko Atariaren Logotipoa (Ireki leiho berrian)Parte-hartze publikoa arautze-proiektuetan

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa