Quén somos

O mercado de tabacos en España

Na actualidade o Mercado de Tabacos en España combina a fabricación, importación e distribución por xunto de labores do tabaco (actividade almacenista) de modo liberalizado coa distribución comerciante polo miúdo articulada a través de réxime de monopolio, cuxa titularidade corresponde ao Estado, no territorio peninsular e Illes Balears (quedando exceptuadas as Illas Canarias).

O Comisionado para o Mercado de Tabacos, adscrito como organismo autónomo á Subsecretaría do Ministerio de Facenda, é o organismo público responsable de exercer as competencias que corresponden ao Estado.

A normativa reguladora do Mercado de Tabacos está conformada pola Lei 13/1998, de 4 de maio, de Ordenación do mercado de tabacos e Normativa TributariaOpen in new window e polo Real Decreto 1199/1999, de 9 de xullo, de desenvolvemento da Lei de Ordenación do mercado de tabacos e Estatuto Concesional da Rede de Expendedurías de Tabaco e TimbreOpen in new window, que establece o réxime xurídico do comercio polo miúdo de labores de tabaco e configura aos expendedores de tabaco e timbre como concesionarios do Estado e dispón o seu estatuto concesional, no cal se recollen os dereitos e obrigacións dos mesmos e as normas básicas para a obtención dunha concesión administrativa.

Funcións do Comisionado para o Mercado de Tabacos

 • Actuar como órgano de interlocución e relación cos distintos operadores do mercado de tabacos, xa foren fabricantes, importadores, almacenistas, expendedurías de tabaco e timbre ou puntos autorizados para a venda con recarga, e coas organizacións que lles representen.
 • Vixiar para que os diversos operadores, incluídos os comerciantes polo miúdo, no mercado de tabacos actúen no marco que respectivamente lles corresponde segundo a lexislación vixente, exercendo a tal fin as facultades de inspección que sexan precisas.
 • Vixiar a calidade dos produtos ofertados, dos utilizados na súa elaboración e dos aditivos ou sustancias incorporados, sen prexuízo do respecto ao segredo da produción industrial. Igualmente, corresponderá ao Comisionado a comprobación do contido e orzamentos das actividades promocionais e publicitarias.
 • Emitir informes sobre o cumprimento dos requisitos previstos na Lei para o establecemento de novos fabricantes, importadores ou almacenistas; así como para o outorgamento e revogación de expendedurías de tabaco e timbre.
 • Autorizar o establecemento, en lugares distintos de expendedurías, de puntos de venda ao público con recarga. a tenor do establecido no artigo 4, apartado cinco, da Lei 13/1998, de 4 de maio.
 • Exercer a actividade de mantemento da Rede de Expendedurías de Tabaco e Timbre en materia de cambios e modificacións de emprazamento, licenciamiento de almacéns e outras actuacións conexas que sexan encomendadas ao Comisionado por vía regulamentaria.
 • Vixiar a efectiva aplicación dos criterios sanitarios sobre publicidade, consumo e calidade do tabaco, en colaboración coas demais Administracións públicas competentes salvo no que sexa competencia exclusiva de tales Administracións.
 • Desarrollar las funciones a que se refiere el artículo 6, apartado dos, de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, y su desarrollo reglamentario, en materia de campañas y planes de publicidad...
 • Almacenar e custodiar os labores de tabaco aprehendidas ou comisadas en procedementos de contrabando e proceder á súa destrución.
 • Exercer as funcións de arbitraxe nos conflitos entre operadores que as partes lle encomenden, en canto non correspondan a outro órgano da Administración.
 • Remitir as denuncias que, no seu caso, preséntense por presunta violación dos principios e das regras de libre competencia no mercado de tabacos aos órganos competentes para a súa tramitación e resolución.
 • Exercer a potestade sancionadora nos termos previstos na Lei 13/1998, de 4 de maio, e os seus regulamentos de desenvolvemento.
 • Elaborar estatísticas, preparar informes e formular propostas en materias do ámbito das súas competencias.
 • Xestionar os recursos adscritos ao Comisionado. a que se refiren os artigos 13 e 15 do presente Estatuto.
 • Exercer as competencias públicas relativas á distribución física a través das expendedurías do timbre do Estado e signos de franqueo. Tales competencias estenderanse, no seu caso, ás relativas á distribución a través da entidade ou entidades ás que se refire o apartado uno da disposición adicional sexta da Lei 13/1998, de 4 de maio.
 • Calquera outra que se lle atribúa legal ou reglamentariamente por non estar encomendada a outro órgano das Administracións públicas.

Estrutura e organigrama

Gráfico con Organigrama do ComisionadoOpen in new window (PDF, aprox. 412 Kb)

 • Presidente: Luis Gavira Caballero
 • Vicepresidente: vacante
 • Área de Coordinación Xurídica e Regulación do Mercado: Borja García Ramos
 • Área de Coordinación, Seguimento e Xestión do Mercado: Carmen Maceiras García
 • Área de Coordinación do Inspección del Mercado: Manuel Cuevas Sedano
 • Área de Coordinación de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións: Rafael Santos García
 • Área de Coordinación Económica-Financeira, de Recursos Humanos e Servizos Xerais: Carmen Rodríguez Baladrón
 • Intervención Delegada: José Manuel Tuda Flores

Comité Consultivo

Asiste e asesora ao Comisionado para o Mercado de Tabacos. No mesmo atópanse representados os operadores de cada unha das fases do proceso de produción e distribución de elaborados do tabaco, os consumidores e as Administracións aduaneira, tributaria, comercial, agroalimentaria e sanitaria na forma que determine o Estatuto do Comisionado.

Sus funciones se detallan en el artículo 5. Siete de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria; y los artículos 8 a 10 del Real Decreto 2668/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos