Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Contabilidade pública e control

Logotipo de IGAE: Abre nueva ventana
A Intervención Xeral da Administración do Estado

Encadrada na Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos, é o órgano de control interno da xestión económico-financeira do sector público estatal e o centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Como órgano de control interno é a encargada de verificar, mediante o control previo de legalidade e o control financeiro, que a actividade económico–financeira do sector público se adecúa aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia. Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública e ditar as normas necesarias para o seu adecuado desenvolvemento.

Información no Portal
  • En relación coa execución do presuposto e a contabilidade públicaAbre en nova ventá proporciónase información sobre a execución mensual dos presupostos de ingresos e gastos do exercicio corrente para a Administración Xeral do Estado e os estados, informes e documentos que integran a última Conta Xeral do Estado aprobada, así como o estado de situación da tramitación das sucesivas.
  • En informes e contas económicas do Sector PúblicoAbre en nova ventá pódese acceder á información mensual estatística, en termos de caixa e de contabilidade nacional, dos principais indicadores da actividade económica e financeira do Estado, como o déficit ou o superávit de caixa ou a necesidade ou capacidade de financiamento, e a outros informes económicos e financeiros sobre a actuación do Estado e as Administracións Públicas.
  • Respecto ás actuacións de control interno do Sector PúblicoAbre en nova ventá, ben a través do exercicio da función interventora ou do control financeiro, ademais das normas que regulan esta actuación, ofrécense datos estatísticos sobre a actividade de fiscalización e control financeiro realizada polas oficinas da Intervención Xeral da Administración do Estado.
  • Finalmente dispón dunha "oficina electrónicaAbre en nova ventá" que facilita o catálogo de sistemas de información de Intervención Xeral da Administración do Estado e Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos a disposición das oficinas orzamentarias, centros xestores da Administración Xeral do Estado, organismos autónomos do Estado, empresas públicas, comunidades autónomas e corporacións locais, permite a descarga de programas para o envío de información á Intervención Xeral da Administración do Estado ou a súa utilización para a xestión económica das unidades administrativas.
Para máis información:

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública