Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Fondos da Unión Europea

logo Fondos Europeos: Abre nueva ventana

Máis da metade dos fondos da UE canalízanse a través dos cinco Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE), xestionados conxuntamente pola Comisión Europea e os países da UE. Todos eses fondos destínanse a investir na creación de emprego e nunha economía e un medio ambiente europeos sustentables e sans.

Os Fondos EIE concéntranse principalmente en cinco sectores:

 • Investigación e innovación.
 • Tecnoloxías dixitais.
 • Economía hipocarbónica.
 • Xestión sustentable dos recursos naturais.
 • Pequenas empresas.

Tanto os Fondos Estruturais como o Fondo de Cohesión atenden á finalidade de favorecer un maior grao de cohesión económica e social no espazo comunitario, a través do cofinanciamento das políticas de gasto público desenvolvidas polos estados-membros e dirixidas á consecución dese obxectivo.

Ademais, no ano 2020 créase o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para paliar a grave crise económica e social ocasionada pola pandemia da Covid-19 e transformar as economías europeas facéndoas máis verdes, dixitais e resilientes.

Con este obxectivo, deseñouse o programa de recuperación de carácter temporal NEXT GENERATION EU que conta cunha dotación de recursos públicos sen precedentes, 750.000 millóns de euros. O seu principal compoñente é o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, cunha duración de seis anos, de 2021 a 2026, e cun importe total que ascende a 672.500 millóns de euros (312.500 en transferencias e 360.000 millóns en préstamos a baixo interese).

Para poder acceder aos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, os Estados membros deben aprobar plans nacionais de recuperación e resiliencia. En España, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia contempla unha sólida axenda de investimentos e reformas estruturais para facer fronte a crise a través dun despregamento efectivo de ata 140.000 millóns de euros en transferencias e créditos. O Plan é un gran proxecto de país no que están implicados todos os niveis da Administración: estatal, autonómico e local, ademais do sector privado. O obxectivo é transformar a nosa economía para facela máis verde, dixital, inclusiva e cohesionada e incrementando, ao mesmo tempo, a súa capacidade de crecemento a medio e longo prazo.

En España, a coordinación da aplicación e xestión dos Fondos Estruturais e do Plan de Recuperación recae no Ministerio de Facenda e Función Pública, a través da Secretaría Xeral de Fondos Europeos, dependente da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

A Secretaría Xeral de Fondos Europeos é o órgano directivo ao que corresponderá, baixo a autoridade da persoa titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a dirección, o impulso e a coordinación das competencias atribuídas ao Departamento en relación coa definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, sen prexuízo das competencias de coordinación atribuídas no seu ámbito ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, o deseño, planificación, coordinación e seguimento das actuacións relativas aos fondos europeos e ao seu financiamento e as relacións orzamentarias coa Unión Europea, a Política de Cohesión e a política económica rexional, a política de incentivos rexionais, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e o Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia, e, en particular, as funcións que se enumeran a seguir:

 1. A coordinación, a través do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, das accións financiadas no Marco Financeiro Plurianual e as correspondentes ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, co fin de garantir a coherencia entre as mesmas.
 2. En relación coa Comisión Europea, a responsabilidade xeral dos plans de recuperación e resiliencia, actuando como punto de contacto da Comisión Europea, coordinador.
 3. A actuación como autoridade responsable do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia ante as institucións europeas, nos termos que se establezan na normativa europea, desenvolvendo para ese efecto as competencias que legal e reglamentariamente teña establecidas.
 4. A coordinación cos ministerios, organismos públicos, comunidades autónomas e entidades locais e resto de entidades nacionais e comunitarias implicadas no Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 5. A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 6. As funcións correspondentes ao Estado membro en relación co cadro integral de mandos dacordo co previsto na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 7. A presentación dos informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, das solicitudes de pago da contribución financeira acompañada da correspondente declaración de fiabilidade e, cando proceda, do tramo de préstamo previsto nela, todo iso, sobre a base dos controis realizados polo IGAE. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados, nos termos e condicións que prevexa a devandita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 8. A dirección do Comité Técnico do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, coordinando os seus traballos.
 9. As funcións de secretaría técnica da Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 10. O deseño funcional dos sistemas informáticos necesarios para a xestión e seguimento dos distintos instrumentos de financiamento europeos competencia desta Secretaría Xeral; a interlocución coa Comisión Europea e os organismos nacionais participantes no relativo a intercambios e subministracións de información, incluíndo a definición de normas e estándares de intercambio; a planificación e coordinación en colaboración coa Oficina de Informática Orzamentaria e o resto de centros directivos responsables da execución técnica dos distintos proxectos; o deseño e organización das actividades de soporte e formación dos sistemas resultantes; así como as que se lle asignen, en materia de sistemas e tecnoloxías de información, nos sistemas de xestión e control dos Fondos Europeos.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública