Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Catálogo de Dereitos do Contribuínte

​​​

O artigo 34 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, refírese aos dereitos e garantías dos obrigados tributarios, sendo o seu contido o seguinte:

 1. Constitúen dereitos dos obrigados tributarios, entre outros, os seguintes:
  1. Dereito a ser informado e asistido pola Administración tributaria sobre o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigacións tributarias.
  2. Dereito a obter, nos termos previstos nesta lei, as devolucións derivadas da normativa de cada tributo e as devolucións de ingresos indebidos que procedan, con abono do xuro de demora previsto no artigo 26 desta lei, sen necesidade de efectuar requirimento para o efecto.
  3. Dereito a ser reembolsado, na forma fixada nesta lei, do custo dos avais e outras garantías achegados para suspender a execución dun acto ou para aprazar ou fraccionar o pago dunha débeda, se o devandito acto ou débeda é declarado total ou parcialmente improcedente por sentenza ou resolución administrativa firme, con abono do xuro legal sen necesidade de efectuar requirimento para o efecto, así como á redución proporcional da garantía achegada nos supostos de estimación parcial do recurso ou da reclamación interposta.
  4. Dereito a utilizar as linguas oficiais no territorio da súa comunidade autónoma, de acordo co previsto no ordenamento xurídico.
  5. Dereito a coñecer o estado de tramitación dos procedementos nos que sexa parte.
  6. Dereito a coñecer a identidade das autoridades e persoal ao servizo da Administración tributaria baixo cuxa responsabilidade se tramitan as actuacións e procedementos tributarios nos que teña a condición de interesado.
  7. Dereito a solicitar certificación e copia das declaracións  presentadas por el , así como dereito a obter copia selada dos documentos presentados ante a Administración, sempre que a acheguen xunto aos orixinais para o seu cotexo, e dereito á devolución dos orixinais dos devanditos documentos, no caso de que non deban obrar no expediente.
  8. Dereito a non achegar aqueles documentos xa presentados por eles mesmos e que se atopen en poder da Administración actuante, sempre que o obrigado tributario indique o día e procedemento no que os presentou.
  9. Dereito, nos termos legalmente previstos, ao carácter reservado dos datos, informes ou antecedentes obtidos pola Administración tributaria, que só poderán ser utilizados para a aplicación dos tributos ou recursos cuxa xestión teña encomendada e para a imposición de sancións, sen que poidan ser cedidos ou comunicados a terceiros, salvo nos supostos previstos nas leis.
  10. Dereito a ser tratado co debido respecto e consideración polo persoal ao servizo da Administración tributaria.
  11. Dereito a que as actuacións da Administración tributaria que requiran a súa intervención leven a cabo na forma que lle resulte menos gravosa, sempre que iso non prexudique o cumprimento das súas obrigacións tributarias.
  12. Dereito a formular alegacións e a achegar documentos que serán tidos en conta polos órganos competentes ao redactar a correspondente proposta de resolución.
  13. Dereito a ser ouvido no trámite de audiencia, nos termos previstos nesta lei.
  14. Dereito a ser informado dos valores dos bens inmobles que vaian ser obxecto de adquisición ou transmisión.
  15. Dereito a ser informado, ao comezo das actuacións de comprobación ou inspección sobre a natureza e alcance destas , así como dos seus dereitos e obrigacións no curso de tales actuacións e a que as mesmas se desenvolvan nos prazos previstos nesta lei.
  16. Dereito ao recoñecemento dos beneficios ou réximes fiscais que resulten aplicables.
  17. Dereito a formular queixas e suxestións en relación co funcionamento da Administración tributaria.
  18. Dereito a que as manifestacións con relevancia tributaria dos obrigados se recollan nas dilixencias estendidas nos procedementos tributarios.
  19. Dereito dos obrigados a presentar ante a Administración tributaria a documentación que estimen conveniente e que poida ser relevante para a resolución do procedemento tributario que se estea desenvolvendo.
  20. Dereito a obter copia á súa costa dos documentos que integren o expediente administrativo no trámite de posta de manifesto do mesmo nos termos previstos nesta lei.
  21. Este dereito poderá exercitarse en calquera momento no procedemento de prema.
 2. Integrado non Ministerio de Facenda, o Consello para a Defensa do Contribuínte velará pola efectividade dos dereitos dos obrigados tributarios, atenderá as queixas que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado e efectuará as suxestións e propostas pertinentes, na forma e cos efectos que regulamentariamente se determinen.”

Así mesmo, o artigo 99 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relativo ao desenvolvemento das actuacións e procedementos tributarios, establece o seguinte:

 1. No desenvolvemento das actuacións e procedementos tributarios, a Administración facilitará en todo momento aos obrigados tributarios o exercicio dos dereitos e o cumprimento das súas obrigacións, nos termos previstos nos apartados seguintes.
 2. Os obrigados tributarios poden rexeitar a presentación dos documentos que non resulten esixibles pola normativa tributaria e daqueles que fosen previamente presentados por eles mesmos e que se atopen en poder da Administración tributaria actuante. Poderase, en todo caso, requirir ao interesado a ratificación de datos específicos propios ou de terceiros, previamente achegados.
 3. Os obrigados tributarios teñen dereito a que se lles expida certificación das autoliquidacións, declaracións e comunicacións que presentasen ou de extremos concretos contidos nestas.
 4. O obrigado que sexa parte nunha actuación ou procedemento tributario poderá obter á súa costa copia dos documentos que figuren no expediente, salvo que afecten a intereses de terceiros ou á intimidade doutras persoas ou que así o dispoña a normativa vixente. As copias facilitaranse no trámite de audiencia ou, en defecto deste, no de alegacións posterior á proposta de resolución.
 5. O acceso aos rexistros e documentos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude e que obren nos arquivos administrativos unicamente poderá ser solicitado polo obrigado tributario que fose parte no procedemento tributario, sen prexuízo do disposto no artigo 95 desta lei.
 6. Para a práctica da proba nos procedementos tributarios non será necesaria a apertura dun período específico nin a comunicación previa das actuacións aos interesados.
 7. As actuacións da Administración tributaria nos procedementos de aplicación dos tributos documentaranse en comunicacións, dilixencias, informes e outros documentos previstos na normativa específica de cada procedemento. As comunicacións son os documentos a través dos cales a Administración notifica ao obrigado tributario o inicio do procedemento ou outros feitos ou circunstancias relativos ao mesmo ou efectúa os requirimentos que sexan necesarios a calquera persoa ou entidade. As comunicacións poderán incorporarse ao contido das dilixencias que se estendan. As dilixencias son os documentos públicos que se estenden para facer constar feitos, así como as manifestacións do obrigado tributario ou persoa coa que se entendan as actuacións. As dilixencias non poderán conter propostas de liquidacións tributarias. Os órganos da Administración tributaria emitirán, de oficio ou a petición de terceiros, os informes que sexan preceptivos conforme ao ordenamento xurídico, os que soliciten outros órganos e servizos das Administracións públicas ou os poderes lexislativo e xudicial, nos termos previstos polas leis, e os que resulten necesarios para a aplicación dos tributos.
 8. Nos procedementos tributarios poderase prescindir do trámite de audiencia previo á proposta de resolución cando se subscriban actas con acordo ou cando nas normas reguladoras do procedemento estea previsto un trámite de alegacións posterior a devandita proposta. Neste último caso, o expediente porase de manifesto no trámite de alegacións.

O trámite de alegacións non poderá ter unha duración inferior a 10 días nin superior a 15.

Buscador

Formulario do buscador xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública