Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedementos Administrativos

Aduanas

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Autorización de despacho aduaneiro. 202486 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de uso de embarcacións de alta velocidade 1998067 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións precursores import-export. 997911 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta de boletíns de laboratorio. 998267 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consultas Táboas códigos. 998266 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable 997742 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de depósito temporal. 992134 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de envíos de escaso valor (H7) ata 150 Euros 2415043 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración sumaria de entrada (ENS) 202445 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración sumaria de saída (EXS) 202446 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Descarga de datos estatísticos para organismos autorizados. 201479 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD) 1993256 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Autorización para expedir proba de estatuto da UE a operadores. 201291 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Expedir proba de estatuto da UE a compañías marítimas (manifestos). 203654 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Servizos marítimos regulares. 203655 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Expedición e visado de documentos T2L. 200484 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Exportación 998044 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros 2350826 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades aduaneiras: Autorización de exportación temporal de envases retornables 2406221 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de autoavaliación 750553 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración a través de inscrición nos rexistros do declarante 182830 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración simplificada habitual. 201292 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de despacho centralizado. 202442 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de pesador autorizado de plátanos. 202443 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Autorización de simplificación na determinación do valor en alfándega 212233 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Almacén de depósito temporal. 203656 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Autorización de exportador autorizado de orixe 997689 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Locais autorizados para a exportación. 203658 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Outros lugares (de presentación ou/e de depósito temporal). 203657 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Garantía e pagamento: Autorización aprazamento do pagamento de dereitos (non única operación) 2249757 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Garantía e pagamento: Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa). 203544 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalización parcial do alcohol con desnaturalizante xeral en establecemento destino 182000 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Licencias de actividad precursores 997910 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 589. Imposto sobre o valor da extracción de gas, petróleo e condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado. 204804 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 791. Representante aduaneiro: Presentación solicitude de admisión ás probas. 204666 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Notificación de movemento de mercadorías en depósito temporal (G5) 2844307 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Notificación presentación mercadorías de escaso valor (G3) 2844308 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Operador Económico Autorizado 997744 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outros procedementos de Alfándegas 214159 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pagamento e consultas de Comercio exterior. 998268 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
PRIMERA ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios Real Decreto-ley 20/2022 2981268 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento censual. Precursores 997909 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada respecto a declaracións aduaneiras. 202368 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de rectificación de declaracións aduaneiras. 202369 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de revisión sobre dereitos arancelarios. 203680 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación de datos para ENS, EXS, declaracións sumarias e manifestos. 200486 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación de datos respecto a declaracións aduaneiras. 202367 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento información arancelaria vinculante 184020 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador art.º 7 Lei 7/2012 xestionado por Alfándegas e Impostos Especiais. 201307 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
PRÓRROGA de la ayuda al transporte para beneficiarios de la devolución por Gasóleo Profesional, Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre 2972298 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH 215004 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso extraordinario de revisión contra resolución sancionadora Intrastat 274453 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Representante aduaneiro. Devolución das taxas de exame indebidas ingresadas. 204668 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de Vixilancia Aduaneira 2447882 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Retención de mercadoría por vulneración de marcas. 997740 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións nas que se aplique o art. 163 do Regulamento Delegado 210019 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de depósito distinto do alfandegueiro 209991 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de destino final. 997745 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de instalación para o depósito alfandegueiro de mercadorías 209990 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO) 1523394 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización do réxime de importación temporal 210018 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento activo 210016 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento pasivo 210017 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro de operadores de embarcacións de alta velocidade 1994412 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Autorización (ou revogación da autorización) de cesión de datos ao ICEX España Exportación e Investimentos para a inclusión no Directorio de Exportadores Españois. 998269 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Autorización-Revogación no Censo do Directorio de Comercio Exterior 998270 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Rexistro de exportadores rexistrados (REX) 214073 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos nas Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción. 201768 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF. 998185 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistros e censos: Solicitude de inscrición no rexistro de representantes aduaneiros. 200974 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Sanciones tabaco crudo 3033613 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud de información en impuestos especiales y medioambientales 3053460 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de intervención de marcas 997739 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitudes á autoridade aduaneira non consideradas noutros procedementos 998481 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitudes de información tributaria en materia de alfándegas. 201244 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
TERCERA ayuda directa al transporte, Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre (no beneficiarios devolución gasóleo profesional) 2982534 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito 997738 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Destinatario autorizado baixo réxime TIR. 203650 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Destinatario autorizado de tránsito da Unión/común. 203648 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Empleo de declaración en aduana con menos requisitos de datos 3015140 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito 687300 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Expedidor autorizado de tránsito da Unión/común. 203649 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía aérea (nivel I). 203651 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía marítima (nivel I). 203652 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Tránsito: Utilización de precintos de tipo especial 203653 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Valixa diplomática 182750 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Ventanilla Única Aduanera (VUA) 2962302 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Vinculación a depósito 997749 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xustificación do estatuto comunitario das mercadorías. 200485 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)

Nueva búsqueda

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos