Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedementos Administrativos

Impostos

Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Modelo 173. Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales 3029265 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
09.- Sistema de datos de recadación líquida de tributos de CC.AA. 993354 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
10.- Portal de análise de recadación líquida de tributos de CC.AA. 993355 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Aduanas e Impostos Especiais. 998033 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de declaración de prescrición do dereito á devolución. 998062 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de soporte lóxico de dixitalización certificado de facturas 998084 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Inspección. 998058 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte. 998119 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Recadación. 998029 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Xestión Tributaria. 998045 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Achega de documentación solicitada en visita de Inspección 2410115 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Alleamento de bens embargados ou achegados como garantía mediante poxa 998318 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Aprazamento e fraccionamento de débedas 992010 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Asignación de NIF 201465 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización ás Entidades Colaboradoras para efectuar devolucións do IVE en réxime de viaxeiros 998110 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de almacéns fiscais 998435 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de Depósito Fiscal 998483 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de destinatario rexistrado de impostos especiais 998434 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de Expedidor Rexistrado de Impostos Especiais 998436 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización de fábricas de impostos especiais 998433 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización para a determinación da base impoñible do IVE mediante a marxe de beneficio global no Réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección 998107 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos 998106 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización singular de fraccionamento ou quita de avais ICO 2450368 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización Tarxetas pagamento gasóleo profesional 998482 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización. Acordos de valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica e innovación tecnolóxica. 997821 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización. Acordos de valoración previa entre persoas ou entidades vinculadas 997824 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorización. Acordos previos de valoración das retribucións en especie do traballo persoal para os efectos da determinación do correspondente ingreso á conta do IRPF 997825 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións administrativas para determinadas exencións en importación de bens 998109 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións en materia de facturación e libros de rexistro 998104 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitudes de plans de valoración dos gastos de dirección e xerais de administración imputables a un establecemento permanente. 997866 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Acordos previos de valoración ou de cualificación e valoración de rendas procedentes de determinados activos intanxibles. 201842 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de plans de gastos correspondentes a actuacións ambientais 997861 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de plans especiais de amortización. 997862 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de plans especiais de investimentos e gastos das Comunidades Titulares de Montes Veciñais en Man Común. 997863 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitude de Plans especiais de reinvestimento. 997867 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Autorizacións. Solicitudes de criterios de imputación temporal diferentes á devengo. 997865 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Beneficios fiscais de carácter non pregado. 200984 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Beneficios tributarios para autopistas de peaje 991712 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Calendario do contribuínte. 992858 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Censo territorial do Imposto sobre gases fluorados efecto invernadoiro. 201516 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Certificado Xenérico 687677 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Autoliquidacións 997961 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Condición de suxeito pasivo de IVE 997965 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Contratistas e subcontratistas. 992909 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Entidade sen fins lucrativos. 997935 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Estar ao corrente de obrigas tributarias 998010 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Exención do imposto sobre sociedades 997964 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IAE 997959 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Importe neto da cifra de negocios 997934 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Imposto sobre Sociedades. 997963 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IRPF 997967 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IVE 997966 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Operadores intracomunitarios 997936 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Residencia fiscal 997962 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Resumo do 190 997960 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Situación censual 997937 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios: Exoneración de retención aos arrendadores de inmobles. 998314 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados. Expedición de certificados de débeda pendente. 997817 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados. Expedición de certificados de sucesión de actividade 997969 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Certificados. Expedición de certificados de ingresos realizados - Autoliquidacións 997932 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cita previa. 201477 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Colaboración social e Códigos de Boas Prácticas Tributarias 998295 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Compensacións. Compensación a instancia. 992011 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Compensacións. Compensación de oficio. 992013 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación Censal – Gestión y Control del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos 2987876 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual - Grandes empresas. 998094 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual - Xestión e control do Rexistro de Devolución Mensual 997799 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual - Xestión e control do Rexistro de Operadores Intracomunitarios. 997802 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual do réxime especial do grupo de entidades no IVE. 998102 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación censual. Baixas preventivas Rexistro de Devolución Mensual (REDEME). 201552 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación do censo de Grupos de Sociedades. 998229 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobación do domicilio fiscal. 998035 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comprobacións fiscais. Comprobación de valores. 997813 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunicación para que a conservación e/ou expedición de facturas se realice por un non establecido na Unión Europea. 998108 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunicaciones Ley 2/2023 de protección al informante. Canal externo 3016811 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Comunicacións entre os intervenientes e partícipes nos mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal 2408732 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Concurso de acreedores 3030225 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta de certificacións expedidas. 202447 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta do Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) 998293 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consulta empresarios en estimación obxectiva para os efectos de practicar retención. 201561 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Consultas tributarias escritas 991962 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Conta corrente tributaria 998112 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contabilidad de existencias de Gases Fluorados de Efecto Invernadero (desde 1 de septiembre de 2022) 2982571 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contabilidad Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 3014387 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contabilidade de existencias Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. 201520 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contestación a solicitudes de información das Dependencias de Informática 201496 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Contestación a solicitudes de información tributaria. 992862 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Control da presentación de declaracións informativas. 998115 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Control de presentación de declaracións e autoliquidacións 998117 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Cotexo de documentos electrónicos. 998290 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración da información ETR/DAC3 1994414 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de existencias Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. 201518 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de Aduanas e Impostos Especiais. 998017 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de inspección. 998051 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de Recadación. 992900 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de lesividade de actos anulables de Xestión. 998038 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaración de medios de pagamento. 997831 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Declaracións Informativas. Verificación de datos / Comprobación limitada. 203597 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Denuncia de pagamentos en efectivo 200985 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Denuncia tributaria 998298 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Denuncias non tributarias 2094293 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución de ingresos indebidos 998013 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución de ingresos indebidos de impostos ambientais 201498 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución Especial por Imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica. 201499 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución ordinaria de impostos ambientais 201497 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución por ingresos realizados durante períodos suspendidos del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Modelo 583 3056272 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolución rateo Imposto sobre actividades económicas. 201354 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Devolucións a sucesores de persoas físicas. 201480 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Dirección Xeral de Tributos 998400 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Documento electrónico de reembolso do Imposto sobre o valor engadido a viaxeiros. (DER). 214998 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Documentos de Acompañamiento: EMCS / SIANE / Modelo 503. 997386 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de contas bancarias 998273 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de créditos, efectos e dereitos realizables no acto ou a curto prazo. 998276 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de soldos, salarios e pensións 998274 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Embargo de valores. 998275 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Emisión de cartas de pagamento da Dirección Xeral do Catastro. 201239 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Entidades sen fins lucrativos Lei 49/2002. Presentación de memoria económica anual. 200432 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Envío de documentación por FOGASA 2945057 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Envío de documentos dende Facenda Tributaria de Navarra 998308 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Etiquetas identificativas. 998292 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formalidades alfandegueiras: Apoderamento para a realización de trámites e actuacións en materia tributaria por Internet 998288 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formulación de conflito ante a Xunta Arbitral do Concerto Económico do País Vasco 3013923 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formulario acordo extraxudicial de pagamentos (Notarios, Rexistradores e Cámaras Oficiais). 201456 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Formulario declaración do concurso (Administradores concursais). 200333 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Fraude de Lei tributaria 998619 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Homologación de software de dixitalización certificada de facturas. 997811 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Homologación de vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agrícola, clínica ou científica 998105 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IAE. Declaración de alta, variación ou baixa no Imposto sobre actividades económicas (IAE) e comunicación do importe neto da cifra de negocios para vos efectos de IAE (tramitación ante a AEAT). 996978 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE Devolución ingresos indebidos por IVMDH 997903 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino de alcohol importado 182020 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino do alcohol recibido en supostos de circul. intracomunitaria 182010 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalizante para bioetanol no suposto de aplicación do tipo impositivo aos biocarburantes 997822 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Desnaturalizantes parciais específicos para o alcohol 181990 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Destrución e desnaturalización de labores do tabaco 182150 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Devolución a fábrica ou DF de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano 997694 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Dispensa de expedición de documentos de acompañamento en circulación de produtos por canalizacións fixas 997898 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Dispensa de notificación de marcado con medios automáticos 997823 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Incorporación trazadores e marcadores en recepcións de produtos do ámbito comunitario non interno, por destinatarios rexistrados, para a aplicación de exención 182060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Introdución de biocarburante en Depósito Fiscal Loxístico 997820 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante (Oficina Xestora) 997877 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante en varios establecementos (Centro Xestor) 997819 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Presentación de libros contables de Impostos Especiais 997900 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Prestación de garantía global 997901 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Autorización. Reenvío a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados 182142 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Censo beneficiarios devolución gasóleo profesional. 997692 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Declaración de adquisición intracomunitaria de mesturas de biocarburante con carburante convencional con destino a unha fábrica ou depósito fiscal. 998674 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Destiladores artesanais para a devolución do IE sobre alcohol e bebidas alcohólicas 991942 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Destrución 997839 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución de gasóleo profesional 997915 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución especial IVRDH 998480 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución especial por execución de sentenza en materia de Impostos Especiais. 997912 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución ingresos indebidos por Impostos Especiais 997904 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolución por produtos inadecuados para consumo humano 997687 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Circulación intracomunitaria irregular 997838 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Devolución do imposto especial por devolución a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados. 182141 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Expedicións de Alcohol e bebidas derivadas, procedentes de Canarias con destino a UE 997690 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Introdución de bebidas, por destiladores artesanais, en fábricas de bebidas derivadas 997691 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Devolucións. Por reciclaxe e destrución labores do tabaco 991944 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Expedicións de alcohol e bebidas derivadas, procedentes da Península con destino a Canarias 997913 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Gasóleo agrícola. Solicitude de devolución gasóleo agrícola 997840 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Gasóleo profesional. Presentación de relacións de subministracións 997902 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Gasóleo profesional. Solicitude de inscrición de Beneficiarios/Vehículos 997841 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Inscrición no censo de II. EE 997693 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Inscrición no censo do Imposto sobre a Electricidade 202366 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Inscrición no censo do imposto sobre o carbón 997899 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Libro contabilidade de existencias 997758 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Modelo 504/505. Recepción de produtos suxeitos a impostos especiais procedentes da UE para operadores non rexistrados, receptores no sistema de envíos garantidos e representantes fiscais no sistema de vendas a distancia 991938 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Modelo 571. Aplicación do beneficio devolución dos IIEE sobre hidrocarburos 182100 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Procedemento de intervención de Impostos Especiais 997930 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Relación anual de quilómetros realizados 997876 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Subministración de produtos exentos no marco de relacións internacionais 181820 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Subministración de produtos exentos. Forzas Armadas da OTAN 181830 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Subministración exenta de hidrocarburos en produción de electricidade, transporte por ferrocarril, construción, modificación, probas e mant. de aeronaves e embarcacións e na súa inxec. altos fornos 182080 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
II. EE. Utilización como carburante de produtos do art. 46.2 LIE, ou como combustible dos hidrocarburos do art. 42.3 997914 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IIEE. Modelo 523. Aplicación do beneficio de devolución dos IIEE sobre o alcohol e bebidas alcohólicas 991941 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Importación 997916 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Imposto sobre determinados medios de transporte. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997981 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Intercambio de información do Imposto sobre Actividades Económicas 998401 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRNR. Devolución. Procedemento de devolución. 998028 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRNR. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997980 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Declaración da minoración do rendemento neto nas actividades en estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais 998562 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 151. Para contribuíntes que optasen por este réxime a partir de 1 de xaneiro de 2015) 2844311 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.(Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 998616 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Recoñecemento do dereito á exención do IRPF de determinados premios literarios, artísticos ou científicos. 992912 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Regularización por falta de presentación. 998186 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997920 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 998615 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IRPF. Verificación de datos/comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 151. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 1286261 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS Inscrición no Rexistro Especial de Unións Temporais de Empresas do Ministerio de Facenda 997931 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS Verificación de datos / Comprobación limitada. Grupos 998043 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Comprobación censual do índice de entidades. 998103 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Devolución. Procedemento de devolución 997988 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos 997987 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IS. Verificación de datos / Comprobación limitada 997972 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Comunicación da modificación da base impoñible en supostos de concurso no Imposto sobre o Valor Engadido e por crédito incobrable 201495 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. 997989 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Autoliquidacións. 997990 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos de entidades. 997986 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Non periódicas. 998052 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da AEAT 220294 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento da exención do IVE en entregas de bens a organismos recoñecidos para a súa exportación fóra da CE no marco das súas actividades humanitarias, caritativas ou educativas. 997829 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento dun réxime de dedución común ao conxunto de sectores diferenciados. 998089 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio. 998088 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Regularización por falta de presentación. 998187 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada - Autoliquidacións 997971 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. 997970 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Grupos de entidades. 997973 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Non periódicas. 997976 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Liquidación de recargas por presentación fóra de prazo de declaracións e autoliquidacións 998111 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Liquidación de xuros de mora de Xestión Tributaria. 203252 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Manifestos de carga 997695 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-Declaración censual de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais. 996979 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 038. Declaración Informativa. Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos. 997262 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 040. Registros de Operadores de Plataforma. 3048309 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 043. Taxa fiscal sobre o xogo. Salas de bingo. Solicitude liquidación. 997267 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 044. Taxa fiscal sobre o xogo. Casas de xogo. 997258 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 045. Taxa fiscal sobre o xogo. Máquinas ou aparatos automáticos. Declaración-liquidación. 997263 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 05. Recoñecemento previo de determinados supostos de non suxeición, exención ou redución no Imposto de matriculación. 997259 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 06. Imposto especial sobre determinados medios de transporte. Exencións e non suxeición sen recoñecemento previo. 997260 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 100. Imposto sobre a renda das persoas físicas. Declaración anual. 992806 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 111. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de Renda. Autoliquidación. 992747 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 113. Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se produza a outro Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. 203021 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 115. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos. 992749 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 117. Retencións e ingresos á conta en imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes. Rendas procedentes de transmisión ou reembolso de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo y de las transmisiones de derechos de suscripción. 992750 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 121. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración. 215994 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 122. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración 215995 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 123. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes). Determinados rendementos do capital mobiliario ou determinadas rendas. 992774 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 124. Retencións e ingresos á conta. Rendas e rendementos do capital mobiliario derivadas da transmisión, amortización, reembolso, cambio ou conversión de calquera tipo de activo representativos da captación e utilización de capitais alleos. 992775 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 126. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do capital mobiliario obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras. 992777 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 128. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedente de operacións de capitalización e de contratos de seguros de vida ou invalidez. 992778 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 130. IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Directa. Pagamento fraccionado. 992780 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 131. IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Obxectiva. Pagamento fraccionado. 992781 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 136. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non-residentes. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación. 201222 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 140. IRPF. Dedución por maternidade. Solicitude do aboamento anticipado e comunicación de variacións. 992797 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 143. IRPF. Aboamento anticipado dedución de familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou por persoas con discapacidade a cargo. 202302 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador. 997364 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 146. IRPF. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións. 997362 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 147. IRPF. Comunicación do desprazamento a territorio español efectuado por traballadores por conta allea. 997370 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 149. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. Comunicación da opción, renuncia ou exclusión. 997369 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 150. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). 997322 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 151. Declaración do Imposto sobre a renda das persoas físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. 203506 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual. 997318 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 159. Declaración Informativa. Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica. 998719 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 165. Declaración Informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación. 201493 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 170. Declaración Informativa. Declaración anual das operacións realizadas polos empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou de débito. 998744 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 171. Declaración Informativa. Declaración anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento. 998745 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 172. Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales 3029264 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 179. Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos 1994415 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 180. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos. Resumo anual. 992798 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles. 992799 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, doazóns e achegas recibidas. 997319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 184. Declaración Informativa. Entidades en réxime de atribución de rendas. Declaración anual. 997371 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 185. Declaración Informativa. Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e Mutualidades. 997375 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 186. Declaración Informativa. Subministración de información relativa a nacementos e defuncións. 997374 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 187. Declaración Informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e resumo anual de retencións e ingresos á conta do IRPF, IS e IRNR en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións, participacións e dereitos de subscrición. 997270 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 188. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez. Resumo anual. 997271 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 189. Declaración Informativa. Valores, seguros e rendas. Declaración anual. 997269 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 190. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual. 992800 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 192. Declaración Informativa. Operacións con Letras do Tesouro. Declaración anual. 997599 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 193. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario. Retencións e ingresos á conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas. Resumo anual. 992804 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 194. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do IRPF, IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos. Resumo anual. 997598 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 195. Declaración Informativa. Declaración trimestral de contas ou operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito no prazo establecido. 997600 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 196. Declaración Informativa. Resumo anual de retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras. 997459 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios. 992805 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 199. Declaración Informativa. Declaración anual de identificación das operacións con cheques das entidades de crédito. 997662 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 200. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes. Documentos de ingreso ou devolución. (Modelo 200 e 206) 997800 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 202. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español). Pagamento fraccionado. 997620 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 210. IRNR. Imposto sobre a Renda de Non Residentes sen establecemento permanente. 997601 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 211. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Retención na adquisición de bens inmobles a non residentes sen establecemento permanente. 997602 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 213. IRNR. Gravame especial sobre bens inmobles de entidades non residentes. 997604 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 216. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. Retencións e ingresos á conta (declaración - documento de ingreso). 997663 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 217. Gravame especial SOCIMI 212905 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 220. IS. Réxime consolidación fiscal. Documento de ingreso ou devolución. 997801 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 221. Prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria. 223903 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 222. IS. Réxime consolidación fiscal. Pagamento fraccionado. 997622 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 226. Solicitude de aplicación do réxime opcional para contribuíntes persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. 203023 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 228. Solicitude de devolución por exención por reinvestimento en vivenda habitual para contribuíntes da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. 203022 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 230. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non residentes: Retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas; Imposto sobre sociedades: Retencións e ingresos á conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación 201111 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 231. Declaración informativa. Declaración de información país por país (CBC/DAC4) 213060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 232. Declaración informativa de operacións ligadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais 687678 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 234. Declaración informativa de mecanismos transfronteirizos 2408412 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 235 Declaración de información de actualización de mecanismos transfronteirizos comerciables 2408413 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 236 Declaración de información da utilización de determinados mecanismos transfronteirizos 2509738 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 239. Declaración informativa de mecanismos de planificación fiscal en el ámbito del AMAC sobre intercambio automático relativo a los mecanismos de elusión del estándar común de comunicación de información y las estructuras extraterritoriales opacas Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 247. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Comunicación do desprazamento ao estranxeiro efectuada por traballadores por conta allea. 997664 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. 201494 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 280. Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo. 203235 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 281. Declaración informativa trimestral de operaciones de comercio de bienes corporales realizadas en la Zona Especial Canaria sin que las mercancías transiten por territorio canario. 3034211 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de Estado, derivadas da aplicación do dereito da Unión Europea. 203505 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 289. Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua. 213061 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 290. Declaración informativa anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses (FATCA). 202195 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 291. Declaración Informativa. Imposto sobre a renda dos non-residentes. Contas de non-residentes sen establecemento permanente. 997606 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 294. Declaración Informativa. Relación individualizada dos clientes perceptores de beneficios distribuídos por institucións de investimento colectivo españolas, así como daqueles por contas dos cales a entidade comercializadora efectuara reembolsos ou transmisións de accións ou participacións. 997623 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 295. Declaración Informativa. Relación anual individualizada dos clientes coa posición investidora nas institucións de investimento colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo españolas. 997624 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 296. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda dos non-residentes (sen establecemento permanente). Resumo anual. 997625 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 303. IVE. Autoliquidación. 997618 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 308. IVE. Réxime especial da recarga equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución. 992820 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 309. IVE. Declaración-Liquidación non periódica. 992821 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 318. Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos 2250825 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 322. IVE. Grupos de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. 997619 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 341. IVE. Reintegro de compensacións no Réxime especial de IVE de agricultura, gandaría e pesca 992830 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 345. Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas. 997460 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 346. Declaración Informativa. Subvencións e indemnizacións satisfeitas por entidades públicas/privadas a agricultores ou gandeiros. 997538 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 347. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con terceiras persoas. 997539 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias. 992831 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 353. IVE. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual. 997502 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 360-Modelo 361. IVE. Xestión de devolucións de IVE a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o imposto. 992833 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 362. IVE. Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 3 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro). 998012 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 363. IVE. Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 1 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro). 997519 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 364. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro) 214039 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 365. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro) 214040 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 368. Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. 202440 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 369. Declaracións de IVE do réxime One Stop Shop (OSS) 2844303 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 379. Declaración informativa sobre pagos transfronterizos 3036670 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 380. IVE. Operacións asimiladas ás importacións 992854 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 390. IVE. Declaración resumo anual. 992855 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 410. Pagamento á conta do Imposto sobre os depósitos das entidades de crédito. 202094 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 411. Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito 202562 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 430. Primas de seguros. Declaración-liquidación. 997721 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 480. Primas de seguros. Declaración resumo anual. 997718 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 490. Imposto sobre determinados servizos dixitais. Autoliquidación 2402101 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 506. II. EE. Solicitude de devolución por introdución en depósito fiscal 181870 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 507. II. EE. Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos. 184570 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 508. II. EE. Solicitude de devolución polo sistema de vendas a distancia 181880 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 510. II. EE. Declaración de operacións de recepción do resto da UE. 997321 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 511. II. EE. Notas de entrega 997324 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 512. II. EE. Destinatarios de produtos de Tarifa Segunda 997323 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 515 e 517. II. EE. Petición de marcas fiscais á Oficina Xestora de Impostos Especiais. 997326 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 521. II. EE. Relación trimestral de primeiras materias entregadas. 998838 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 522. II. EE. Parte trimestral de produtos a que se refire o artigo 108 ter do Regulamento dos Impostos Especiais. 998673 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 524. II. EE. Solicitude de devolución sobre o alcohol e as bebidas alcohólicas 991940 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 540. II. EE. Avituallamentos exentos aeronaves. Vendas en ruta 997924 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 541. II. EE. Avituallamentos exentos a embarcacións. Vendas en ruta 997926 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 542. II. EE. Avituallamentos exentos. Aeronaves 997925 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 543. II. EE. Avituallamentos exentos. Embarcacións e operacións de dragado 997927 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 544. II. EE. Pagamentos efectuados mediante cheque ou tarxetas de gasóleo bonificado 997500 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 545. II. EE. Subministracións de carburantes para relacións internacionais con devolución do imp. hidrocarburos 991937 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 546. II. EE. Avituallamento de gasóleo a embarcacións con dereito á devolución do imp. hidrocarburos 182120 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 547. II. EE. Relación de aboamentos realizados a retallistas de gasóleo bonificado 997501 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 548. Declaración informativa de cotas repercutidas. 201358 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 553. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos de viño e bebidas fermentadas 997361 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 554. II. EE. Declaración de Operacións en fábricas e depósitos Fiscais de Alcohol 997363 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 555. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de Produtos Intermedios 997366 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 556. II. EE. Declaración de operacións en fábricas de produtos intermedios (Art.º 32 Lei 38/1992) 997367 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 557. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de bebidas derivadas 997372 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 558. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de cervexas 997373 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 559. II. EE. Impostos sobre alcohol e bebidas derivadas. Réximes de destilación artesanal e de colleiteiro. 997907 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 560. II. EE. Imposto sobre a electricidade 997376 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 561. II. EE. Imposto sobre a cervexa 997377 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 562. II. EE. Imposto sobre produtos intermedios 997378 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 563. II. EE. Imposto sobre alcohol e bebidas derivadas 997379 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 566. II. EE. Imposto sobre labores do tabaco 997382 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 568. Imposto sobre determinados medios de transporte. Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio. 997526 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 570. II. EE. Declaración de Operacións en fábricas e depósitos fiscais de Hidrocarburos 997384 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 572. II. EE. Solicitude de devolución do imposto sobre hidrocarburos 182110 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 576. Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Autoliquidación. 997020 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 580. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores do tabaco 997385 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 581. Declaración–Liquidación. Impostos sobre hidrocarburos. 997381 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 583/588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamentos fraccionados. 201287 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 584. Declaración Liquidación. Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica. 201235 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 585. Imposto sobre o almacenamento de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos en instalacións centralizadas. Autoliquidación e pagamentos fraccionados. 201236 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 586. Declaración informativa. Gases Fluorados. 201517 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 587. Declaración-Liquidación Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. 201519 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 590. II. EE. Solicitude de devolución por exportación ou expedición 181860 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 591. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Declaración anual de operacións con contribuíntes. 202095 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 592. Declaración-Liquidación Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación 2980967 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 593. Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Autoliquidación 2986143 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 595. II. EE. Imposto sobre o carbón 997928 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 596. II. EE. Declaración anual de operacións realizadas. Imposto sobre o carbón 997905 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 604. Imposto sobre as transaccións financeiras. Autoliquidación 2366961 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 611. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por entidades colaboradoras. Declaración resumo anual. 997719 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 616. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava a emisión de documentos que leve aparellada acción cambiaria ou sexan endosables á orde. Declaración resumo anual. 997720 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 650. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición mortis causa. 202532 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 651. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición "ínter vivos". 202647 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 655. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Consolidación de dominio por extinción de usufruto. 202527 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 681. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos aos que se refire a alínea 3 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997. 998419 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 682. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos aos que se refire a alínea 4 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997. 998420 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 683. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos derivados da fabricación de elementos combustibles, incluído desmantelamento de instalacións de fabricación. 998421 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 684. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos xerados noutras instalacións. 998422 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 685. Taxa sobre apostas e combinacións aleatorias, autoliquidación. 998423 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 695. Solicitude de devolución taxa xudicial. 201319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 696. Taxa polo exercicio da potestade xurisdicional nas ordes civil, contencioso-administrativo e social. (Taxa xudicial). 997530 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 714. Imposto sobre o patrimonio. Declaración e documento de ingreso. 997540 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 718. Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. 3021784 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bens e dereitos situados no estranxeiro. 201110 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 721. Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero 3029263 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 763. Autoliquidación do imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais. 200231 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 770. Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei xeral tributaria 2312271 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 771. Autoliquidación de cotas de conceptos e exercicios sen modelo dispoñible na Sede electrónica da AEAT para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei xeral tributaria 2299224 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 792. Autoliquidación de la aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma. 2986039 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 793. Pagos a cuenta de la aportación a realizar por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma. 2986040 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 795. Gravamen temporal energético. Declaración del ingreso de la prestación 2981247 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 796. Gravamen temporal energético. Pago anticipado 2981248 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 797. Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Declaración del ingreso de la prestación. 2981249 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 798. Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pago anticipado. 2981250 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 933. Información das CC. AA. sobre gardarías e centros de educación infantil autorizados 2844305 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 980. Información dos xuros de mora pagados aos contribuíntes polas CC. AA. 2346775 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 981. Subministración de información sobre a prestación por maternidade/paternidade 2072687 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 990. Información mensual por parte das CC. AA. sobre familias numerosas ou con persoas con discapacidade a cargo 202194 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 991. Declaración informativa de fianzas derivadas do arrendamento de inmobles 2824513 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 992. Tributos cedidos sobre o Xogo de Comunidades Autónomas 2844306 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 993. Control de deducións autonómicas. 201009 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 995. Cesión de Información Urbanística por EELL. 998486 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 996. Embargo de devolucións xestionadas pola AEAT. 998320 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo 997. Embargo de pagamentos orzamentarios doutras administracións públicas. 998399 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelo A22. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución. 3014391 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelos 036 e 037. Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada. 996998 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelos 518/519/520. II. EE. Declaracións de traballo 997906 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Modelos 600-610-615-620-630. Transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados - Autoliquidación do imposto (tramitación ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria: Ceuta e Melilla e outros supostos). 997018 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica. 996922 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Notificacións 998289 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Estar ao corrente de obrigas tributarias. 998762 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 200236 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Imposto sobre Actividades Económicas. 200307 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Oficinas Rexistro Cl@ve outros organismos. 202051 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Opción polo réxime de funcións, escisións, achegas non monetarias e troco de valores. 200983 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Os meus documentos pendentes de sinatura 2311238 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais 998437 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Dependencias Rexionais de Aduanas e Impostos 998478 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Oficinas Xestoras de Impostos Especiais 998479 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outras comprobacións censuais. 998093 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outros procedementos de Recadación 215183 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Outros procedementos Xestión Tributaria 214089 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pagamento de débedas con bens do Patrimonio Histórico Español. 991999 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Pagamento de impostos. 998277 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita réximes especiais do Imposto sobre o valor engadido (IVE). 203087 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento amigable competencia da AEAT. 203507 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación especial de IRPF 201290 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada especial do Imposto sobre a renda dos non-residentes. 201297 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada por Oficinas Xestoras de Impostos Especiais 998100 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobación limitada, actuacións de inspección de Aduanas e Impostos Especiais 998101 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de comprobacións de carácter formal ROI/REDEME 2249762 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de constrinximento. 991998 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de declaración de responsabilidade solidaria 992007 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de declaración de responsabilidade subsidiaria 992009 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de extinción de débedas de entidades de dereito público mediante deducións sobre transferencias. 998272 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de recadación fronte aos sucesores. 992006 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de recuperación de axudas de estado en supostos de regularización dos elementos da obriga tributaria afectados pola decisión de recuperación. 215158 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación de Datos por Oficinas Xestoras de Impostos Especiais 998099 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento de verificación especial do Imposto sobre a Renda dos Non-Residentes. 201720 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento inspector da Oficina Nacional de Xestión Tributaria (ONXT) 2844309 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento inspector de comprobación e investigación (contribuíntes en réxime de estimación obxectiva) 998120 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento inspector de comprobación e investigación de Aduanas e Impostos Especiais 998098 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento inspector de comprobación e investigación. 997815 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para a práctica de liquidacións no ámbito aduaneiro (Artigo 134 RXAT). 997929 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para o recoñecemento de beneficios fiscais de carácter rogado. 200232 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento para reducir signos, índices ou módulos de estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos, graves avarías do equipo industrial ou por incapacidade temporal do titular. 998087 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador abreviado de Xestión Tributaria. 992905 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador art. 7 Lei 7/2012 xestionado por inspección 201005 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador de Aduanas e Impostos Especiais 997836 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador de inspección. 997858 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador de recadación. 997859 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento sancionador xeral de Xestión Tributaria. 997837 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedemento xenérico de revisión. 998315 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimiento especial para microempresas 2963117 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Publicidade de situacións de incumprimento relevante das obrigas tributarias. 202860 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recadación. Cambio de adscrición 997921 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recadación. Medidas preventivas. 997869 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recadación. Procedemento de reembolso do custo das garantías. 997816 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Aduanas e Impostos Especiais 998121 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Inspección 998122 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Recadación 998124 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra actos de Xestión Tributaria 998123 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamación económico-administrativa contra declaración de prescrición do dereito á devolución 998125 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións de terceiría de dominio. 991997 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións de terceiría de mellor dereito. 997826 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Reclamacións previas á vía xudicial, civil. 997827 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento da condición de entidade ou establecemento de carácter social. 998011 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento do dereito ao tipo reducido de IVE do 4% nas operacións relativas a vehículos destinados ao transporte de persoas con discapacidade en cadeiras de rodas ou con mobilidade reducida 997798 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recoñecemento exención IVE no marco de relacións diplomáticas, consulares, Organismos Internacionais ou OTAN (non España), por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto. 998299 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación censual 200986 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de autoliquidacións de Aduanas e Impostos Especiais. 997860 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria. 992911 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de declaracións de Aduanas e Impostos Especiais. 998297 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de declaracións de Xestión Tributaria. 998296 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros da declaración de prescrición do dereito á devolución. 998039 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de Aduanas e Impostos Especiais 998042 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de inspección 998049 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de Recadación. 998061 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rectificación de erros de actos de Xestión Tributaria. 998037 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Aduanas e Impostos Especiais 998014 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Inspección. 998016 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Recadación. 998030 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra actos de Xestión Tributaria. 998015 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Recurso de reposición contra declaración de prescrición do dereito á devolución. 998031 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Registro Territorial de expedidores y destinatarios certificados habituales 2982314 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Registro Territorial del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 2964319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Registro Territorial del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos 2964326 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Regularización por falta de presentación do Imposto sobre a Renda dos Non-Residentes 201721 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rehabilitación do NIF 998091 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de Aduanas e Impostos Especiais 997919 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de inspección 997818 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de Recadación 997868 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Requirimento de información de Xestión Tributaria 998090 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de Aduanas e Impostos Especiais 992899 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de inspección 998050 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de Recadación 998059 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito de Xestión Tributaria 998046 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revisión de actos nulos de pleno dereito sobre a declaración de prescrición do dereito á devolución. 998040 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación da declaración de prescrición do dereito á devolución 998032 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de Aduanas e Impostos Especiais 992901 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de inspección 998041 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de Recadación 998060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación de actos de Xestión Tributaria 998047 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Revogación do NIF 998092 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Réxime de entidades navieiras en función da tonelaxe. 991708 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores. Formulario 035 2843094 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro das sucesións e representacións legais de menores e incapacitados 2249758 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Rexistro e obtención de Cl@ve PIN 201492 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
SILICIE- Contabilidade de establecementos de Impostos Especiais 2249760 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Simuladores 998291 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitud devolución por aportaciones a Mutualidades 3053619 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de actuacións previas ao levante. 203236 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de exclusión do sistema de notificacións electrónicas obrigatorias. 998698 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude de remesa das Facendas Forais á AEAT 2844310 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Solicitude dun sistema de facturación electrónica. 997864 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades non tributarias. 998306 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades tributarias. 998307 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Subscrición a avisos informativos da AEAT e xestión de dispositivos móbiles 214097 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Suspensión do procedemento de recadación. 998271 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxa de superficie de hidrocarburos. 201187 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxación pericial contraditoria de Aduanas e Impostos Especiais 998138 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxación pericial contraditoria de inspección 998144 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxación pericial contraditoria de Xestión Tributaria 998139 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Taxas de superficie de minas. 201188 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Outros 997982 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos á conta 998034 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos fraccionados I. Sociedades 997975 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos fraccionados IRPF- estimación obxectiva 997974 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións e ingresos á conta 997979 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF (Modelo 111). 997978 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF (Modelo 190). 997977 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas en modelo 190. 201061 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas no modelo 180. 201060 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos / Comprobación limitada. Retencións e ingresos á conta IRNR. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. 999098 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de datos/comprobación limitada taxa xudicial. 201559 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Verificación de obrigas tributarias 2264439 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
VIES 998305 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión de empregados públicos. 202301 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión de solicitudes de información non estruturada 212887 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Xestión recadatoria por conta doutros entes. 998319 Tramitación telemática (Abre en nova ventá)

Nueva búsqueda

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos