Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Cales son as fases dos procedementos de selección e como se pode coñecer o seu estado de tramitación

1. Cales son as fases do procedemento de selección

Como acceder ao estado de tramitación do proceso selectivo?

Pódese acceder a información de carácter xeral, como son a publicación de convocatorias, aprobación de listas de admitidos e excluídos, data de celebración de exames, declaración de persoas que superan os exercicios, etc. a través da páxina web correspondente ao órgano convócante e que se indique nas bases da convocatoria, así como no Punto de Acceso Xeral administracion.gob.es.

As convocatorias dos procesos selectivos para o acceso por promoción interna publícanse tamén no Portal de intranet Funciona.

Ademais, a efectos de comunicacións e incidencias, en todas as convocatorias figura a sede do tribunal así como un número de teléfono e un enderezo de correo electrónico.

Cando se publica a lista de admitidos e excluídos?

Unha vez transcorrido o prazo de presentación de solicitudes hai un prazo máximo dun mes para ditar unha resolución que se publicará no BOE e na páxina web do organismo convócante e na que se indicará:

  • A lista de aspirantes excluídos.
  • A páxina web e os lugares nos que se están expostas ao público as listas completas de aspirantes admitidos.
  • Prazo para emendar, se é o caso, os defectos que motivasen a exclusión ou omisión.
  • Lugar, data e hora de comezo do primeiro exercicio da oposición.

Que podo facer se estou excluído, non aparezo nas listas ou hai algún erro?

Hai un prazo de 10 días hábiles para emendar o defecto. Enviarase un escrito ao órgano convócante ao que se acompañarán os documentos que acrediten a correcta presentación da solicitude, así como o resto de documentación que xustifique a inexistencia de causas de exclusión ou emende o erro. Unha vez transcorrido o devandito prazo volveranse a expor as listas definitivas nos mesmos lugares en que o foron as relacións iniciais.

Cando vai ser o primeiro exercicio?

Na resolución pola que se publica a lista de admitidos e excluídos, indicarase a data do primeiro exercicio. A data do resto de exercicios comunicarase coa resolución de aprobados do exercicio anterior.

Onde podo consultar as cualificacións? As relacións de opositores que superan cada exercicio débense publicar en:

  • Lugar ou lugares de celebración do exercicio.
  • Páxina web correspondente ao órgano convócante
  • No Punto de Acceso Xeral administracion.gob.es

Publícanse os modelos coas respostas correctas dos cuestionarios tipo test?

Os modelos dos exercicios aparecerán publicados na páxina web correspondente ao órgano convócante.

Que prazo teño para presentar a documentación unha vez superada a oposición?

20 días hábiles desde a publicación da resolución coa relación definitiva de aspirantes que superaron a fase de oposición ou o concurso-oposición.

Como se realiza a oferta de destinos?

A oferta de destinos realizarase polo órgano convócante e irá dirixida aos aspirantes aprobados, establecéndose un prazo para poder solicitar as prazas ofertadas. A devandita oferta de destinos poderase publicar no Boletín Oficial do Estado e, en todo caso, na páxina web do órgano convócante.

Como se adxudican os postos?

Realizarase segundo a petición de destino realizada polos aspirantes, de acordo coa puntuación total obtida por estes tras a superación do proceso selectivo, excepto a posibilidade de alterar esta orde en aplicación do disposto no art. 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade.

Cando se realiza o nomeamento?

Realizada a correspondente adxudicación dos postos de traballo ofertados, procederase ao nomeamento de funcionarios de carreira ou á formalización do contrato laboral fixo.

O nomeamento de funcionarios de carreira publicarase, en todo caso, no Boletín Oficial do Estado e establecerase no mesmo o prazo para a toma de posesión.

Tamén se poderá publicar nas páxinas web dos Ministerios aos que estean adscritos os corpos ou escalas dos funcionarios de carreira que son nomeados. No caso dos corpos e escalas adscritos á Secretaría de Estado de Función Pública a devandita publicidade terá lugar na páxina web do Ministerio de Facenda e Función Pública e na do Instituto Nacional de Administración Pública

.

E despois da publicación do nomeamento?

Publicado o nomeamento ou subscrito o contrato, deberase tomar posesión (ou no caso do persoal laboral proceder á incorporación)  do posto adxudicado, no prazo establecido e ante os órganos indicados no devandito nomeamento e prestarase, no suposto do persoal funcionario de carreira acto de acatamento da Constitución e do resto do Ordenamento xurídico.

E se participei nun proceso selectivo pola quenda de promoción interna?

Aos aspirantes que participasen pola quenda de promoción interna pódeselles adxudicar, sempre que esta posibilidade non estea excluída na convocatoria do proceso, un posto de traballo no Ministerio ou Organismo da Administración Xeral do Estado no que estivesen destinados, podendo permanecer, no seu caso, ben no posto que ocupan ou ben nunha vacante dotada presupostaríamete ofertada polo propio Ministerio ou Organismo sempre que estea situada no mesmo municipio no que o funcionario ten asignado o seu posto definitivo.

O anterior está supeditado a que o, a que o propoña o Ministerio ou Organismo no que estivese destinado o funcionario, a que o autorice a Secretaría de Estado de Función Pública e á aceptación por parte do interesado.

No caso de que o Ministerio ou Organismo ao que estea adscrito o posto definitivo do funcionario non propoña a permanencia ou a oferta dunha vacante preferente ao mesmo ou realizada esta non sexa autorizada pola Secretaría de Estado de Función Pública ou non sexa aceptada polo interesado, o aspirante que superou o proceso por promoción interna, deberá solicitar os destinos ofertados con carácter xeral para o conxunto de aspirantes e seralle adxudicada unha praza en función das peticións dos mesmos e da orde final do proceso selectivo.

.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos