Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Como se pode presentar a instancia de participación nos procesos selectivos da Administración Xeral do Estado

Tanto as convocatorias de acceso ao emprego público da Administración do Estado, como o seguimento das mesmas, pode facerse a través da páxina web do órgano convócante, así como desde o Portal de Acceso Xeral (administracion.gob.esAbre en nova ventá). Neste último, ademais, débese encher a instancia de participación nos procesos selectivos a través de internet, e  poderase presentar de forma electrónica, aboando ademais as taxas de exame correspondentes.

Cal é o modelo de solicitude e como se pode obter?

O modelo de solicitude é o denominado “modelo 790”. As  solicitudes  presentaranse preferentemente por vía electrónica. A convocatoria poderá esixir a presentación por vía electrónica nos termos previstos na normativa vixente. A presentación da solicitude por vía electrónica realizarase facendo uso do servizo de Inscrición en Procesos Probas Selectivas do Punto de Acceso Xeral (http://administracion.gob.es/PAG/ipsAbre en nova ventá), seguindo as instrucións que se lle indiquen, sendo necesario identificarse mediante a plataforma de identificación e sinatura electrónica Cl@ve, en calquera das súas modalidades.

A presentación por esta vía permitirá

  • A inscrición en liña do modelo oficial.
  • Anexar documentos á solicitude.
  • O pagamento electrónico das taxas.
  • O rexistro electrónico da solicitude

As solicitudes en soporte papel efectuaranse cubrindo electrónicamente a instancia no modelo oficial (http://administracion.gob.es/PAG/ipsAbre en nova ventá) e a súa posterior presentación no Rexistro Xeral do Ministerio convócante ou na forma establecida no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. As solicitudes deberán encherse electronicamente no modelo oficial, ao que se accederá, con carácter xeral, a través do Punto de Acceso Xeral no seguinte URL: http: //administracion.gob.es/PAG/ipsAbre en nova ventá, ou dos rexistros electrónicos para a tramitación das inscricións dos candidatos nos procesos selectivos que se establezan. As solicitudes subscritas no estranxeiro poderán cursarse a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes. Ás mesmas acompañarase o comprobante bancario de ingresar os dereitos de exame na conta corrente que determine cada convocatoria.

Que prazo teño para presentar a solicitude?

O prazo de presentación da solicitude será de 20 días hábiles a partir do día seguinte ao da data de publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Como se enche a solicitude?

Cada convocatoria prevé instrucións específicas para encher cada un dos campos previstos no modelo de solicitude.

Que documentación debo presentar coa solicitude?

Con carácter xeral só hai que presentar o modelo de solicitude debidamente cuberto e co pagamento da taxa realizado previamente . Nas convocatorias da Administración do Estado nas que exista fase de concurso, os méritos acredítanse mediante unha certificación expedida polos servizos de persoal dos Ministerios ou Organismos onde presten ou prestasen os seus servizos, segundo o modelo que figura no anexo correspondente da convocatoria. Pero a certificación só deberá presentarse no prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao de publicación das listas de aprobados da fase de oposición.No caso de funcionarios en servizo activo na Administración do Estado no Corpo ou Escala desde o que participen no proceso ou de persoal laboral do Convenio Único da Administración do Estado, que non insten a valoración doutros méritos que non sexan os que figuren inscritos no Rexistro Central de Persoal, a achega deste certificado poderá ser suplida pola consulta por parte da Administración dos datos obrantes no mesmo, que serán os que se teñan en conta na valoración da fase de concurso. O candidato deberá dar a súa conformidade coa información que consta do seu expediente no Rexistro Central de Persoal, mediante anexo que figurará na correspondente convocatoria específica. O candidato poderá consultar a información do seu expediente mediante a extracción automática dun informe sobre o seu expediente persoal no Portal Funciona.

Teño que pagar taxas de exame?

Cada convocatoria especificará o importe do pagamento da taxa por dereitos de exame. Estarán exentas do pagamento desta taxa:

  1.  As persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, debendo acompañar á solicitude un certificado acreditativo de tal condición. Non será necesario presentar este certificado cando a condición de discapacidade fose recoñecida nalgunha das Comunidades Autónomas que figuran na dirección http://administracion.gob.es/pag/pidAbre en nova ventá. Neste caso, e previa conformidade do interesado, o órgano xestor poderá verificar esta condición mediante o acceso á Plataforma de Intermediación de Datos das Administracións Públicas ofrecido a través do servizo Inscrición en Probas Selectivas.

  2. As persoas que figuren como demandantes de emprego durante, polo menos, un mes antes da data da convocatoria. Serán requisitos para o goce da exención que, no prazo de que se trate, non rexeitasen oferta de emprego adecuado nin se negaron a participar, salvo causa xustificada, en accións de promoción, formación ou reconversión profesional e que, así mesmo, carezan de rendas superiores, en cómputo mensual, ao Salario Mínimo Interprofesional. Estes extremos deberán verificarse, en todo caso e salvo que conste oposición expresa do interesado, polo órgano xestor mediante o acceso á Plataforma de Intermediación de Datos das Administracións Públicas ofrecido a través do servizo Inscrición en Probas Selectivas. En caso de non dar o consentimento a certificación relativa á condición de demandante de emprego, cos requisitos sinalados, solicitarase na oficina dos servizos públicos de emprego. En canto á acreditación das rendas, realizarase mediante certificado da declaración presentada do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, correspondente ao último exercicio e, no seu caso, do certificado do nivel de renda.

  3. As familias numerosas nos termos do artigo 12.1.c) da Lei 40/2003, do 18 de novembro de protección ás Familias Numerosas. Terán dereito a unha exención do 100 por 100 da taxa os membros de familias da categoría especial e a unha bonificación do 50 por 100 os que fosen da categoría xeral. A condición de familia numerosa acreditarase mediante o correspondente título actualizado. A achega do título de familia numerosa non será necesaria cando o mesmo fose obtido nalgunha das Comunidades Autónomas que figuran na dirección http://administracion.gob.es/pag/pid . Neste caso, e salvo que conste oposición expresa do interesado, o órgano xestor poderá verificar esta condición mediante o acceso á Plataforma de Intermediación de Datos das Administracións Públicas.

  4. As vítimas do terrorismo, entendendo por tales, as persoas que sufrisen danos físicos ou psíquicos como consecuencia da actividade terrorista e así o acrediten mediante sentenza xudicial firme ou en virtude de resolución administrativa pola que se recoñeza tal condición, o seu cónxuxe ou persoa que convivise con análoga relación de afectividade, o cónxuxe do falecido e os fillos dos feridos e falecidos. O abono dos dereitos de exame ou, no seu caso, a xustificación da concorrencia dalgunha das causas de exención total ou parcial do mesmo deberá facerse dentro do prazo de presentación de solicitudes. En caso contrario procederase á exclusión do aspirante. En ningún caso, o pagamento da taxa dos dereitos de exame ou a xustificación da concorrencia dalgunha das causas de exención total ou parcial do mesmo, suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude de participación no proceso selectivo.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos