Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector PúblicoAbre en nova ventá, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, establece un novo sistema de gobernación co fin de garantir o cumprimento da normativa en materia de contratación pública.

Neste sistema ocupa un lugar fundamental a Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), órgano colexiado creado coa finalidade de velar pola correcta aplicación da lexislación e, en particular, promover a concorrencia e combater as ilegalidades, en relación coa contratación pública. Actuará no desenvolvemento da súa actividade e o cumprimento dos seus fins con plena independencia orgánica e funcional.

Coa entrada en vigor do Real decreto 342/2023, do 9 de maio, polo que se aproban as normas de organización e funcionamento da Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación, dótase á OIReScon dun marco estable de regulación, superando o réxime transitorio vixente ata ese momento para dar cumprimento ao disposto no apartado 4 do artigo 332 da LCSP e ao mandato contido na disposición transitoria quinta do Real decreto 682/2021, que desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Últimas publicacións


DATOS DE CONTACTO DA OIReScon

Correo electrónico: oficinaindependienteRSC@hacienda.gob.esAbre en nova ventá

Dirección: Avenida General Perón, 38. 5ª Planta - 28020 - MADRID

Teléfono: 91 349 14 60


Ligazón á páxina web da ONE

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública