Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Estrutura e composición do Consello

PLENO

 • Composición
 • Funcións

PRESIDENTE

COMISIÓN PERMANENTE

 • Composición
 • Funcións

UNIDADE OPERATIVA

GRUPOS DE TRABALLO

PLENO

Composición

Fórmano dezaseis vogais nomeados polo ministro de Facenda e Administracións Públicas, a proposta do secretario de Estado de Facenda, mediante Orde ministerial (artigo 4.1 do RD 1676/2009), con excepción de determinados vogais que teñen a condición de natos en razón do cargo que ostentan, distribuídos da forma seguinte:

 • Oito representantes de sectores profesionais relacionados co ámbito tributario e da sociedade en xeral. Catro dos devanditos vogais deberán pertencer ao ámbito académico e os outros catro deberán ser profesionais no ámbito tributario, todos eles de recoñecido prestixio.
 • Catro vogais representantes da Axencia Estatal de Administración Tributaria coa seguinte distribución:
  • Dous representantes dos departamentos e servizos da Axencia Estatal de Administración Tributaria, propostos polo Secretario de Estado de Facenda, ouvido o director xeral daquela.
  • O director do Servizo de Auditoría Interna da Axencia Estatal de Administración Tributaria, que é vogal nato.
  • O director do Servizo Xurídico da Axencia Estatal de Administración Tributaria, que é vogal nato.
 • Un representante de cada un dos seguintes centros directivos, propostos polo secretario de Estado de Facenda, ouvidos os seus directores: Dirección Xeral de Tributos e Dirección Xeral do Catastro.
 • Un representante dos Tribunais Económico Administrativos, proposto polo secretario de Estado de Facenda, ouvido o presidente do Tribunal Económico Administrativo Central.
 • O avogado do Estado xefe da Avogacía do Estado en materia de facenda da Secretaría de Estado de Facenda, que, ademais, será o secretario do Consello para a Defensa do Contribuínte, que é vogal nato.Funcións dos vogais.

Funcións dos vogais

Todos os vogais teñen as mesmas obrigacións e responsabilidades de sixilo e secreto que a lexislación vixente contempla respecto dos funcionarios integrados na AEAT.

Tamén lles resulta de aplicación o réxime de abstención e recusación previsto no Capítulo II do Título preliminar da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

PRESIDENTE

Ha de ser unha persoa de recoñecido prestixio no ámbito tributario con, polo menos, 10 anos de experiencia profesional. É nomeado polo ministro de Facenda e Administracións Públicas, a proposta do Consello, de entre os seus membros, por un prazo de catro anos. Ostenta a representación do mesmo e é o órgano de relación coa Secretaría de Estado de Facenda, a AEAT e os demais organismos públicos e privados.

O primeiro presidente foi o profesor Javier Lasarte Álvarez, catedrático de Dereito Financeiro e Tributario da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla.Na actualidade ocupa o cargo José Antonio Sánchez Galiana, catedrático da mesma disciplina na Universidade de Granada.

Actúa, do mesmo xeito que o Consello, con total independencia respecto de calquera outro órgano administrativo e con total autonomía en canto aos criterios e directrices a aplicar no exercicio das súas funcións, de forma que debe poñer en coñecemento inmediato do secretario de Estado de Facenda calquera actuación que as menoscabe (artigo 5 do RD 1676/2009).

COMISIÓN PERMANENTE

Composición

Presídea o presidente e está formada por tres membros, designados polo pleno a proposta do seu presidente e polo secretario do Consello, que así mesmo asumirá as funcións de secretario da devandita comisión.

Funcións

Entre as súas funcións atópanse as de decidir a tramitación e distribución das queixas e suxestións; propor ao presidente a orde do día das sesións do Pleno e as súas datas de celebración, así como preparar a documentación e informes precisos sobre os temas a tratar neste; elaborar o proxecto de Memoria anual; elaborar propostas de xestión, de revogación e de cambio normativo; recibir información sobre os expedientes resoltos polos servizos responsables, etc.

UNIDADE OPERATIVA

Integrada no Servizo de Auditoría Interna da AEAT, áchase a Unidade Operativa, adscrita ao Consello para a Defensa do Contribuínte.Coordinada polo director do Servizo de Auditoría Interna, actúa baixo a superior dirección do presidente do Consello, prestándolle apoio técnico no desempeño das súas actividades. A unidade operativa intégrana tres unidades de tramitación de queixas e suxestións.

Existen dúas unidades rexionais con sedes en Madrid e Barcelona, e por tanto cun ámbito de actuación limitado territorialmente, e unha unidade central.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos