Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Comptabilitat pública i control

Logotip de IGAE: Abre nueva ventana
La Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Enquadrada a la Secretaria d'Estat i Hisenda i Pressupostos, és l'òrgan de control intern de la gestió econòmico-financera del sector públic estatal i el centre directiu i gestor de comptabilitat pública.

Com a òrgan de control intern és l'encarregada de verificar, per mitjà del control previ de legalitat i el control financer, que l'activitat econòmico-financera del sector públic s'adequa als principis de legalitat, eficiència i eficàcia. Com a gestor directiu de la comptabilitat pública s'encarrega de proporcionar informació comptable fiable, completa, professional i independent sobre la gestió pública i de dictar les normes necessàries per al seu adequat desenvolupament.

Informació al Portal
  • En relació ambl'execució del pressupost i la comptabilitat públicaS’obre en una finestra nova es proporcionarà informació sobre l'execució mensual dels pressupostos d'ingressos i despeses de l'exercici corrent per a l'Administració General de l'Estat i els estats, informes i documents que integren l'últim Compte General de l'Estat aprovat, així com l'estat de situació de la tramitació dels successius.
  • A informes i comptes del Sector Públic S’obre en una finestra novaes pot accedir a la informació mensual estadística, en termes de caixa i comptabilitat nacional, dels principals indicadors de l'activitat econòmica i financera de l'Estat, com el dèficit o el superàvit de caixa o la necessitat o capacitat de finançament, i a altres informes econòmics i financers sobre l'actuació de l'Estat i les Administracions Públiques.
  • Pel que fa a les actuacions de control intern del Sector PúblicS’obre en una finestra nova, bé a través de l'exercici de la funció interventora o del control financer, a més de les normes que regulen aquesta actuació, s'ofereixen dades estadístiques sobre l'activitat de fiscalització i control financer realitzada per les oficines de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
  • Finalment, disposa d'una "oficina electrònica"S’obre en una finestra nova que facilita el catàleg de sistemes d'informació d'Intervenció General de l'Administració de l'Estat i Secretaria General de Pressupostos i Despeses a disposició de les oficines pressupostàries, centres gestors de l'Administració General de l'Estat, Organismes autònoms de l'Estat, Empreses públiques, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, permet la descàrrega de programes per a l'enviament d'informació a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat o la seva utilització per a la gestió econòmica de les unitats administratives.
Més informació a:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública