Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Contractació de béns i serveis centralitzats

: Abre nueva ventana

En l'article 206 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'acord amb el que disposa la disposició addicional trenta-quatrena del Reial decret-llei 8/2013, de 28 de juny, s'estableix la competència de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació i de la Junta de contractació centralitzada per operar com a central de contractació única en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms, les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social i resta d'entitats públiques estatals.

El sistema de contractació centralitzada és un model de contractació de béns, obres i serveis amb uns característiques especials que el fan susceptible de ser utilitzats amb caràcter general per tots els departaments que integren l'Administració General de l'Estat per la qual cosa són declarats de contractació centralitzada, de conformitat amb l'article 206.1 del TRLCSP. Es pot accedir a tota la informació relativa al sistema estatal de contractació centralitzada i la central de contractació de l'Estat a través del seu portal específic: https://contratacioncentralizada.gob.esS’obre en una finestra nova

La gestió de les propostes d'adjudicació en l'àmbit d'aquest sistema és completament electrònica, i es realitza a través de l'aplicació CONNECTA-CENTRALITZACIÓS’obre en una finestra nova de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, des de la qual s'ofereixen els  serveis següents:

 • Per als organismes públics usuaris del sistema:
  • Consulta del catàleg de béns i serveis de contractació centralitzada.
  • Comparació dels productes del catàleg i confecció dels "cistells de la compra"
  • Gestió de les invitacions a empreses per a segones licitacions de contractes basats en acords marc.
  • Creació de propostes d'adjudicació de béns o serveis, suport al flux d'aprovacions a l'organisme interessat, i enviament de les propostes a la DGRCC, per a la revisió i aprovació en forma de contracte basat en l'acord marc corresponent.
  • Seguiment de l'estat de les diferents propostes d'adjudicació de béns i serveis.
  • Informació sobre contractacions realitzades.
 • Per a les empreses adjudicatàries:
  • Consulta del catàleg de béns i serveis de contractació centralitzada.
  • Confecció de "cistells de la compra" (de productes del seu catàleg).
  • Recepció de notificacions relatives a nous contractes basats adjudicats.
  • Enviament d'invitacions a segones licitacions per a contractes basats en acords marc.
  • Gestió de l'actualització del seu catàleg de béns o serveis .

Aquest sistema està dirigit a tots aquells organismes que pertanyen a una d'aquestes administracions:

 • Administració General de l'Estat i els seus organismes autònoms.
 • Entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
 • Ens públics estatals.

Es podran beneficiar també, en virtut del que disposa l'article 205 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els seus organismes autònoms i ens públics dependents d'elles, que podran adherir-se al sistema de contractació centralitzada estatal regulat en l'article 206 d'aquest mateix Reial decret legislatiu, per a la totalitat dels subministraments, serveis i obres incloses en ell o només per a unes categories determinades. L'adhesió requerirà la conclusió de l'acord corresponent amb la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública