Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Contractació

En aquest canal es recull informació referent a la contractació pública generada en l'exercici de les competències pròpies de diferents unitats del Departament.

A la secció de Junta Consultiva de Contractació Publica de l'Estat s'ofereix al ciutadà a través d'Internet la següent informació i serveis generals amb relació a la contractació pública, competència de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat:

La contractació de béns i serveis centralitzats és competència de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació i de la Junta de Contractació Centralitzada.

La informació referent a anuncis i adjudicacions dels contractes tramitats pels òrgans de contractació del Departament, tant centrals com perifèrics, es troba en el perfil del contractant. D'acord amb l'article 334 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, aquest perfil es publica a la Plataforma de Contractació de l'Estat, al lloc web http://contrataciondelestado.esS’obre en una finestra nova

A la secció del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, a més d'informació sobre l'organització i competències, es proporcionen dades de les resolucions emeses pel Tribunal amb motiu dels recursos i qüestions de nul·litat interposats en matèria de contractació:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública