Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

L'endeutament

Tant la Constitució (article 157) com la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA, article 14) recullen com a recurs financer de les comunitats l'endeutament, tant a curt com a llarg termini.

La LOFCA estableix que les operacions de crèdit a curt termini cal destinar-les a cobrir necessitats transitòries de tresoreria.

En relació amb les operacions de crèdit de llarg termini (termini superior a un any), la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes estableix dos requisits:

  • Que els recursos obtinguts es destinin exclusivament a despeses d'inversió.
  • Que l'import total de les anualitats d'amortització, per capital i interessos, no excedeixi el 25% dels ingressos corrents de la comunitat autònoma.

A més d'aquests requisits, si les comunitats autònomes desitgen concretar operacions de crèdit a l'estranger o emetre deute públic, cal que obtinguin prèviament l'autorització de l'Estat.

Aquests autoritzacions s'instrumenten a través d'Acords del Consell de MinistresS’obre en una finestra nova.

D'altra banda, i per donar compliment a les funcions que la normativa d'estabilitat pressupostària atribueix al Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes, aquest òrgan va adoptar, en la seva sessió plenària celebrada el dia 6 de març de 2003, els Acords en relació amb l'endeutament de les comunitats autònomesS’obre en una finestra nova (PDF aprox. 127,33 KB) després de l'entrada en vigor de la normativa sobre estabilitat pressupostària, a partir de l'1 de gener de 2003.

El Banc de EspanyaS’obre en una finestra nova ofereix les dades de l'endeutament de les comunitats autònomes en els quadres del butlletí estadístic.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública