Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de HaciendaAgenda 2030. Abre nueva ventanaEspaña puedePORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Finançament autonòmic

Imatge mapa comunitats autònomes Imatge banderes comunitats autònomes

A Espanya existeixen dos models de finançament de les comunitats autònomes: el règim comú i el règim foral.

Al seu torn, dins del règim comú, Canàries posseeix un règim econòmic i fiscal especial per raons històriques i geogràfiques, que s'ha regulat tenint en compte les disposicions de la Unió Europea sobre regions ultraperifèriques.

Ceuta i Melilla són dues ciutats que participen del finançament autonòmic, de conformitat amb els seus estatuts d'autonomia i també del règim de finançament de les hisendes locals. Igualment, disposen d'un règim de fiscalitat indirecta especial, caracteritzat entre altres aspectes perquè al seu territori s'aplica l'Impost sobre la producció, els serveis i la importació, enlloc de l'IVA.

Juntament amb els recursos que el sistema de finançament proporciona a les comunitats autònomes, cal afegir-hi la resta de recursos de què disposen: tributs propis, transferències dels Pressupostos Generals de l'Estat, fons de la Unió Europea... De la mateixa manera, les comunitats autònomes poden accedir al finançament acudint a l'endeutament, en els termes previstos a la normativa vigent.

La Constitució Espanyola es refereix al sistema de finançament de les Comunitats Autònomes en els articles 156 a 158. Igualment, reconeix les especialitats dels territoris forals i de Canàries:

  • L'article 156 S’obre en una finestra nova(PDF, aprox 66 KB) estableix els principis del sistema: autonomia financera, coordinació i solidaritat.
  • L'article 157 S’obre en una finestra nova(PDF aprox. 71 KB) enumera els recursos de les comunitats autònomes i en remet la regulació a una Llei orgànica S’obre en una finestra nova(PDF aprox. 252 KB).
  • L'article 158 S’obre en una finestra nova(PDF aprox. 66 KB) estableix els instruments per fer efectiu el principi de solidaritat.
  • A més, la Disposició Addicional Primera S’obre en una finestra nova(PDF aprox. 56 KB) fa referència als territoris forals i la Disposició Addicional Tercera S’obre en una finestra nova(PDF aprox. 54 KB) fa referència a la modificació del règim econòmic i fiscal de l'arxipèlag canari.
  • Finalment, la Disposició Transitòria Cinquena S’obre en una finestra nova(PDF aprox. 57 KB) ha permès la constitució de Ceuta i Melilla com a ciutats amb un estatut d'autonomia.

Per a més informació:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública