Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Junta Arbitral de Navarra

La Junta Arbitral de Navarra és un òrgan de deliberació i resolució dels conflictes que sorgeixin entre l'Administració Tributària de l'Estat i la de la Comunitat Foral, o entre aquesta i l'Administració de qualsevol Comunitat Autònoma en relació amb:
  1. L'aplicació dels punts de connexió dels tributs concertats.L'anomenat "punt de connexió" és el criteri pel qual el Conveni Econòmic determina quina normativa és d'aplicació, comuna o foral, i a quina administració s'atribueix el rendiment o la competència extractora d'un determinat tribut convingut.
  2. La determinació de la proporció corresponent a cada Administració en els supòsits de tributació conjunta per l'impost sobre societats o per l'impost sobre el valor afegit. El Conveni Econòmic determina els casos en què una empresa ha de tributar exclusivament a una administració i els casos en què ha de tributar compartidament a Navarra i a la resta del territori espanyol. En aquest segon supòsit s'estableixen regles per fixar quin percentatge del deute s'ha d'ingressar a cada territori.
  3. La interpretació i aplicació del Conveni Econòmic amb la Comunitat Foral de Navarra a casos concrets concernents a relacions tributàries individuals.
  4. Les discrepàncies sobre la domiciliació dels contribuents.

Normativa reguladoraLa seva regulació es troba a l'article 51 del Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra aprovat per Llei 28/1990, de 26 de desembreS’obre en una finestra nova segons redacció donada per la Llei 25/2003, de 15 de juliol, el desenvolupament reglamentari de la qual es regula en el Reial decret 353/2006S’obre en una finestra nova, de 24 de març, pel qual s'aprova el Reglament de la Junta Arbitral prevista en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra.  modificat pel Reial decret 530/2017S’obre en una finestra nova, de 26 de maig. (Accés a versió consolidada del Reial decret 353/2006)S’obre en una finestra nova

Composició

La Junta està integrada per tres membres el nomenament dels quals correspon al ministre d'Hisenda i al conseller d'Economia i Hisenda del Govern de Navarra, en els quals ha de concórrer la condició de ser expert de reconegut prestigi en matèria tributària o hacendística.Actualment integren aquest òrgan els membres següents:

  • President: D. Eugenio Simón Acosta
  • Vocals: D. José Antonio Asiaín Ayala i Dª.  Ana María Muñoz Merino

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública