Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Finançament local

Vista de localidad EE.LL.

Reial Decret Legislatiu 2/2004Abre nueva ventana, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és la base del sistema de finançament local. Aquesta norma refon la legislació i alhora inclou les reformes recents instrumentades a través de la Llei 51/2002, de 27 de desembre i de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que han tingut incidència tant en l'àmbit financer com en l'àmbit tributari. Les notes fonamentals en relació amb la reforma del Finançament Local són les següents:

  • Es garanteix la suficiència financera de les Corporacions Locals. (Ajuntaments, Diputacions, Cabildos i Consells), compatible amb la supressió des de 2003 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (el segon impost local en importància recaptatòria, per darrere de l'Impost sobre Béns Immobles) per a més del 92% dels contribuents.
  • Es reconeix als Ajuntaments més capacitat per desenvolupar polítiques tributàries, poden apujar o abaixar els tipus impositius dels seus impostos i establir beneficis fiscals potestatius, és a dir, més coresponsabilitat fiscal municipalAbre nueva ventana (PDF, 140,49 KB).
  • Es dissenya un sistema definitiu de finançament, recollint a la Llei les variables i ponderacions que defineixen el finançament municipal, de tal manera que es converteixi en un sistema estable en el temps.
  • Per últim, a les províncies i als municipis que siguin capitals de província o de Comunitat Autònoma, o que tinguin més de 75.000 habitantsAbre nueva ventana (PDF, 77,04 KB), se'ls cedeix una part de l'IRPF, de l'IVA i dels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors del tabac (entre l'1% i el 2%, aproximadament, depenent de l'impost i de si es tracta d'un municipi o d'una província). Aquesta cessió d'impostos estatals entrarà en vigor a partir de 2004, pel fet d'estar integrada a la part financera de la reforma. Els denominats "municipis turístics" (aquells que, sense complir els requeriments per accedir al sistema de cessió d'impostos tenen una població superior als 20.000 habitants i un número d'habitatges de 2a residència superior al d'habitatges principals), es financen mitjançant una participació ens els tributs de l'Estat de caràcter mixt ja que a més a més de participar en el model general de variables s'inclouen elements relacionats amb la cessió de rendiments dels impostos especials sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del tabac imputables als mateixos.

Més informació a:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública