Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Carta de drets del Contribuent

​​​

L'article 34 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es refereix als drets i garanties dels obligats tributaris, amb el contingut següent:

 1. Els drets dels obligats tributaris són, entre d’altres, els següents:
  1. Dret a ser informat i assistit per l’administració tributària sobre l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions tributàries.
  2. En els termes previstos en aquesta llei, el dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les  dels ingressos indeguts que procedeixin, amb l’abonament de l'interès de demora previst a l'article 26, sense que calgui sol·licitar-ho.
  3. D’acord amb aquesta llei, el dret al reembors del cost dels avals i altres garanties aportats per suspendre l’execució d’un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute. Si l’acte o el deute es declaressin improcedents, totalment o parcial, mitjançant una sentència o resolució administrativa ferma, s’abonarà l’interès legal sense que calgui sol·licitar-ho. A més a més, es reduirà proporcionalment la garantia aportada si s’estimés parcialment el recurs o la reclamació interposats.
  4.  Dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la seva comunitat autònoma, d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic.
  5. Dret a conèixer l'estat de tramitació dels procediments en què hi sigui persona interessada.
  6. Dret a conèixer la identitat de les autoritats i el personal al servei de l'Administració tributària responsables de les actuacions i els procediments tributaris en què tingui la condició d'interessat.
  7.  Dret a sol·licitar un certificat i la còpia de les declaracions presentades, i a obtenir una còpia segellada dels documents presentats davant l'Administració, sempre que  s'aportin juntament amb els originals per confrontar-los, i a la devolució de la documentació original  quan no hagi de constar en l'expedient.
  8. Dret a no aportar els documents presentats anteriorment i que estiguin en poder de l'Administració actuant, sempre i quan l'obligat tributari indiqui el dia i el procediment en què els va presentar.
  9. En els termes previstos legalment, dret al caràcter reservat de les dades, els informes o els antecedents obtinguts per l’Administració tributària, que només es podran utilitzar per aplicar els tributs o els recursos dels quals es tingui encomanada la gestió, i per imposar sancions. No es podran cedir o comunicar a terceres persones, excepte en els supòsits que preveuen les lleis.
  10. Dret a ser tractat pel personal al servei de l'Administració tributària amb el respecte i la consideració pertinents.
  11. Dret a intervenir de la manera menys costosa en les actuacions de l’Administració tributària que ho requereixin, sempre que això no perjudiqui el compliment de les obligacions tributàries.
  12. Dret a formular al·legacions i aportar documents que han de tenir en compte el òrgans  competents en el moment de redactar la proposta de resolució corresponent.
  13. Dret a ser escoltat en el tràmit d'audiència, en els termes previstos en aquesta llei.
  14. Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte d'adquisició o transmissió.
  15. Dret a ser informat, a l'inici de les actuacions de comprovació o d’inspecció, sobre la seva naturalesa i abast, dels drets i obligacions en el decurs d'aquelles, i a que es desenvolupin dins dels terminis previstos en aquesta llei.
  16. Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que escaiguin.
  17.  Dret a formular queixes i suggeriments relacionats amb el funcionament de l'Administració tributària.
  18. Dret a que les manifestacions amb rellevància tributària dels obligats es recullin en les diligències esteses en els procediments tributaris.
  19. Dret a presentar, davant l'Administració tributària, la documentació que es consideri convenient i que pugui ser rellevant per a la resolució del procediment tributari que s'estigui desenvolupant.
  20. Dret a obtenir, a càrrec de les persones interessades, una còpia dels documents que integrin l'expedient administratiu en el tràmit de posada de manifest, en els termes previstos en aquesta llei.
  21. En el procediment de constrenyiment, aquest dret es pot exercir en qualsevol moment.
 2. Integrat en el Ministeri d'Hisenda, el Consell per a la Defensa del Contribuent vetllarà per l'efectivitat dels drets dels obligats tributaris, atendrà les queixes que es produeixin per l'aplicació del sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat, i efectuarà els suggeriments i propostes pertinents, en la forma i amb els efectes que es determinin."

A més, l'article 99 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, relatiu al desenvolupament de les actuacions i procediments tributaris, estableix el següent:

 1. En tot moment, en el desenvolupament de les actuacions i procediments tributaris, l'Administració facilitarà als obligats tributaris l'exercici dels drets i el compliment de les seves obligacions, en els termes previstos en els apartats següents.
 2. Els obligats tributaris poden refusar la presentació dels documents que no siguin exigibles per la normativa tributària, i dels que hagin estat prèviament presentats i estiguin en poder de l'Administració tributària actuant. En tot cas, es podrà requerir a l'interessat la ratificació de les dades específiques, pròpies o de tercers, aportades prèviament.
 3. Els obligats tributaris tenen a dret que se'ls expedeixi una certificació de les autoliquidacions, declaracions i comunicacions que hagin presentat, o dels punts concrets que hi constin.
 4. A càrrec seu, la persona obligada que sigui part en una actuació o procediment tributari pot obtenir còpia dels documents que constin a l'expedient, llevat que afectin als interessos de tercers, a la intimitat d'altres persones, o que així ho disposi la normativa vigent. Les còpies es facilitaran en el tràmit d'audiència o, en defecte d'aquest, en el d'al·legacions, posterior a la proposta de resolució.
 5. Dret a conèixer l'estat de tramitació dels procediments en què hi sigui persona interessada.
 6. Per a la pràctica de la prova en els procediments tributaris, no cal l'obertura d'un període específic ni la comunicació prèvia de les actuacions als interessats.
 7. Les actuacions de l'Administració tributària en els procediments d'aplicació dels tributs es documentaran en comunicacions, diligències, informes i altres previstos per la normativa específica de cadascun. Les comunicacions són els documents a través dels quals l'Administració notifica a l'obligat tributari l'inici del procediment o altres fets o circumstàncies relatius a ell,  o que efectua, a qualsevol persona o entitat, els requeriments necessaris . Les comunicacions podran incorporar-se al contingut de les diligències que s'estenguin. Les diligències són els documents públics que s'estenen per fer-hi constar els fets i les manifestacions de l'obligat tributari o la persona amb qui s'entenguin les actuacions. Les diligències no poden contenir propostes de liquidacions tributàries. Els òrgans de l'Administració tributària han d'emetre, d'ofici o a petició de tercers, els informes que siguin preceptius conforme a l'ordenament jurídic, els que sol·licitin altres òrgans i serveis de les administracions públiques, o els poders legislatiu i judicial, en els termes previstos per les lleis , i els que siguin necessaris per a l'aplicació dels tributs.
 8. En els procediments tributaris, es podrà prescindir del tràmit d'audiència previ a la proposta de resolució quan se subscriguin actes amb acord, o quan a les normes reguladores del procediment hi estigui previst fer-ho posteriorment.  En aquest darrer cas, l'expedient es posarà de manifest en el tràmit d'al·legacions.

El tràmit d'al·legacions no pot tenir una durada inferior a 10 dies ni superior a 15.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública