Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Impostos

Els impostos, juntament amb les taxes i les contribucions especials, configuren els ingressos tributaris, font principal de finançament dels pressupostos de les administracions públiques. La importància relativa de cadascuna d'aquestes tres classes de tributs és diferent segons l'àmbit de l'administració pública. Segons les dades de recaptació de l'exercici 2015, els ingressos impositius atribuïbles a l'Estat van representar el 84% del total dels ingressos no financers. En canvi, les taxes són un recurs important per als organismes que presten serveis públics. Les contribucions especials només existeixen en l'àmbit de l'administració local..

Per a més informació:

En el Ministeri d'Hisenda, a través de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, les principals funcions en relació amb el sistema tributari es distribueixen de la manera següent::

  • Agència TributàriaAbre nueva ventana: Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i del duanes (gestió, inspecció i recaptació)
  • Direcció General de Tributs: Anàlisi i disseny de la política global sobre el sistema tributari estatal, la proposta, elaboració i interpretació de la normativa tributària estatal, la negociació i aplicació dels convenis per a evitar la doble imposició, així com altres actuacions relatives a l'àmbit fiscal internacional.
  • Direcció General del CadastreAbre nueva ventana: El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu on es descriuen els béns immobles, d'acord amb les seves característiques físiques, econòmiques i jurídiques. Correspon a la Direcció General del Cadastre la formació i manteniment del Cadastre el qual compren, entre altres funcions, l'assignació de valor cadastral a cada bé immoble amb l'objecte de determinar la capacitat econòmica derivada de la seva titularitat. Aquest valor administratiu és emprat en diverses figures tributàries, en particular en l'Impost sobre Béns Immobles i en l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Igualment, la informació recollida en el Cadastre facilita l'exercici de les funcions de control tributari per part de les Administracions estatal, autonòmica i local.
  • Tribunals economicoadministratius: Resolució de les reclamacions economicoadministratives.
  • Institut d'Estudis FiscalsAbre nueva ventana: Investigació i estudi de les qüestions sobre ingressos i despeses públiques i anàlisi i explotació de les estadístiques tributàries.
  • Consell per a la Defensa del Contribuent: Actua per a la millor defensa dels drets i garanties la ciutadania en les seves relacions tributàries i informa sobre les queixes i suggeriments que li són plantejades.
  • La Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, té encomanat l'estudi, informe i proposta de normes i mesures relatives al règim tributari dels ens territorials i als règims tributaris especials per raó del territori, sense perjudici de les competències de la DG de Tributs, l'aplicació dels règims de concert amb el País Basc i conveni amb la Comunitat Foral de Navarra així com altres funcions relatives a l'aplicació i gestió dels sistemes de finançament autonòmic i local.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública