Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Estructura i composició del consell

EL PLE

 • Composició
 • Funcions

PRESIDENT

COMISSIÓ PERMANENTE

 • Composició
 • Funcions

UNITAT OPERATIVA

GRUPS DE TREBALL

EL PLE

Composició

El formen setze vocals nomenats pel ministre d'Hisenda i Funció Pública, a proposta del secretari d'Estat d'Hisenda, mitjançant una ordre ministerial (article 4.1 del RD 1676/2009), excepte els qui tenen la condició de nats per raó del càrrec que ostenten, distribuïts de la manera següent:

 • Vuit representants de sectors professionals relacionats amb l'àmbit tributari i de la societat en general. Quatre d'aquests vocals han de pertànyer a l'àmbit acadèmic, i els altres quatre han de ser professionals de l'àmbit tributari, tots ells de reconegut prestigi.
 • Quatre vocals representants de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la distribució següent:
  • Dos representants dels departaments i serveis de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, proposats pel secretari d'Estat d'Hisenda un cop escoltat el director general d'aquella.
  • El Director del Servei d'Auditoria Interna de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que és UN vocal nat.
  • El director del Servei Jurídic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, qui és un vocal nat.
 • Un cop escoltats els seus directors, un representant de cadascun dels centres directius següents, proposats pel secretari d'Estat d'Hisenda: Direcció General de Tributs i Direcció General del Cadastre.
 • Un representant dels tribunals economicoadministratius, proposat pel secretari d'Estat d'Hisenda, un cop escoltat el president del Tribunal Economicoadministratiu Central.
 • L'advocat de l'Estat cap de l'Advocacia de l'Estat en matèria d'hisenda, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, qui, a més, és el secretari del Consell per a la Defensa del Contribuent, del qual n’és un vocal nat.

Funcions del vocals

Tots els vocals tenen les mateixes obligacions i responsabilitats de sigil i secret que la legislació vigent contempla respecte dels funcionaris integrats a l'AEAT.

També els resulta d'aplicació el règim d'abstenció i recusació previst en el Capítol II del Títol preliminar de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

PRESIDENT

Ha de ser una persona de reconegut prestigi en l'àmbit tributari amb, almenys, 10 anys d'experiència professional. És nomenat pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del consell, d'entre els seus membres, per un termini de quatre anys. Ostenta la seva representació i és l'òrgan de relació amb la Secretaria d'Estat d'Hisenda, l'AEAT i els altres organismes públics i privats.

El primer president va ser el professor Javier Lasarte Álvarez, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. En l'actualitat ocupa el càrrec José Antonio Sánchez Galiana, catedràtic de la mateixa disciplina a la Universitat de Granada.

A l’igual que el Consell, actua amb total independència respecte de qualsevol altre òrgan administratiu, i amb total autonomia pel que fa als criteris i directrius aplicables  en l'exercici de les seves funcions, de manera que, immediatament, ha de posar en coneixement del secretari d'Estat de Hisenda qualsevol actuació que les menyscabi (article 5 del RD 1676/2009).

COMISSIÓ PERMANENT

Composició

La presideix el president i està formada per tres membres, designats pel ple a proposta seva i del secretari del Consell, qui  assumirà, també, les funcions de secretari de la comissió.

Funcions

D’entre les seves funcions s’hi troben les de decidir la tramitació i distribució de les queixes i suggeriments, proposar al president l'ordre del dia de les sessions del ple i les dates de celebració, així com preparar la documentació i els informes necessaris sobre els temes a tractar, elaborar el projecte de memòria anual i les  propostes de gestió, de revocació i de canvi normatiu, rebre informació sobre els expedients resolts pels serveis responsables, etc.

UNITAT OPERATIVA

Integrada en el Servei d'Auditoria Interna de l'AEAT, es troba la Unitat Operativa i està  adscrita al Consell per a la Defensa del Contribuent.

Coordinada pel director del Servei d'Auditoria Interna, actua sota la direcció superior del president del Consell, prestant-li el suport tècnic en l'exercici de les seves activitats. La unitat operativa la integren tres unitats de tramitació de queixes i suggeriments.

Hi ha dues unitats regionals d’àmbit territorial, amb seus a Madrid i Barcelona, i una altra central.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d'informacio económicofinanceraLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública