Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Estructura i composició del consell

EL PLE

 • Composició
 • Funcions

PRESIDENT

COMISSIÓ PERMANENTE

 • Composició
 • Funcions

UNITAT OPERATIVA

GRUPS DE TREBALL

EL PLE

Composició

El formen setze vocals nomenats pel ministre d'Hisenda i Funció Pública, a proposta del secretari d'Estat d'Hisenda, mitjançant una ordre ministerial (article 4.1 del RD 1676/2009), excepte els qui tenen la condició de nats per raó del càrrec que ostenten, distribuïts de la manera següent:

 • Vuit representants de sectors professionals relacionats amb l'àmbit tributari i de la societat en general. Quatre d'aquests vocals han de pertànyer a l'àmbit acadèmic, i els altres quatre han de ser professionals de l'àmbit tributari, tots ells de reconegut prestigi.
 • Quatre vocals representants de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la distribució següent:
  • Dos representants dels departaments i serveis de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, proposats pel secretari d'Estat d'Hisenda un cop escoltat el director general d'aquella.
  • El Director del Servei d'Auditoria Interna de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que és UN vocal nat.
  • El director del Servei Jurídic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, qui és un vocal nat.
 • Un cop escoltats els seus directors, un representant de cadascun dels centres directius següents, proposats pel secretari d'Estat d'Hisenda: Direcció General de Tributs i Direcció General del Cadastre.
 • Un representant dels tribunals economicoadministratius, proposat pel secretari d'Estat d'Hisenda, un cop escoltat el president del Tribunal Economicoadministratiu Central.
 • L'advocat de l'Estat cap de l'Advocacia de l'Estat en matèria d'hisenda, de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, qui, a més, és el secretari del Consell per a la Defensa del Contribuent, del qual n’és un vocal nat.

Funcions del vocals

Tots els vocals tenen les mateixes obligacions i responsabilitats de sigil i secret que la legislació vigent contempla respecte dels funcionaris integrats a l'AEAT.

També els resulta aplicable el règim d'abstenció i recusació previst al capítol III del títol II de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

PRESIDENT

Ha de ser una persona de reconegut prestigi en l'àmbit tributari amb, almenys, 10 anys d'experiència professional. És nomenat pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del consell, d'entre els seus membres, per un termini de quatre anys. Ostenta la seva representació i és l'òrgan de relació amb la Secretaria d'Estat d'Hisenda, l'AEAT i els altres organismes públics i privats.

El primer president va ser el professor Javier Lasarte Álvarez, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Actualment ocupa el càrrec en Javier Martín Fernández, professor titular de la mateixa disciplina a la Universitat Complutense de Madrid.

A l’igual que el Consell, actua amb total independència respecte de qualsevol altre òrgan administratiu, i amb total autonomia pel que fa als criteris i directrius aplicables  en l'exercici de les seves funcions, de manera que, immediatament, ha de posar en coneixement del secretari d'Estat de Hisenda qualsevol actuació que les menyscabi (article 5 del RD 1676/2009).

COMISSIÓ PERMANENT

Composició

La presideix el president i està formada per tres membres, designats pel ple a proposta seva i del secretari del Consell, qui  assumirà, també, les funcions de secretari de la comissió.

Funcions

D’entre les seves funcions s’hi troben les de decidir la tramitació i distribució de les queixes i suggeriments, proposar al president l'ordre del dia de les sessions del ple i les dates de celebració, així com preparar la documentació i els informes necessaris sobre els temes a tractar, elaborar el projecte de memòria anual i les  propostes de gestió, de revocació i de canvi normatiu, rebre informació sobre els expedients resolts pels serveis responsables, etc.

UNITAT OPERATIVA

Integrada en el Servei d'Auditoria Interna de l'AEAT, es troba la Unitat Operativa i està  adscrita al Consell per a la Defensa del Contribuent.

Coordinada pel director del Servei d'Auditoria Interna, actua sota la direcció superior del president del Consell, prestant-li el suport tècnic en l'exercici de les seves activitats. La unitat operativa la integren tres unitats de tramitació de queixes i suggeriments.

Hi ha dues unitats regionals d’àmbit territorial, amb seus a Madrid i Barcelona, i una altra central.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública