Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Altres impostos directes

En aquesta secció es presenten els impostos locals de naturalesa directa. D'acord amb el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marçAbre nueva ventana, els tres primers són exigibles a tots els ajuntaments, i l'últim és facultatiu i s'exigeix només en aquells ajuntaments que així ho estableixin.

  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Per a més informació:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública