Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Altres impostos indirectes

D'acord amb el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marçAbre nueva ventana, l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres únicament és exigible en aquells ajuntaments que així ho estableixin.

D'altra banda, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic i fiscal de Canàries crea l'impost general indirecte canari (L'impost sobre el valor afegit no s'aplica a les Illes Canàries). Així mateix, d'acord amb les circumstàncies particulars de les Illes Canàries com a regió ultraperifèrica de la Unió Europea, es va crear l'arbitri sobre les importacions i els lliuraments de mercaderies a les Illes Canàries, mitjançant la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

L'impost sobre la producció, els serveis i la importació, creat per la Llei 8/1991, de 25 de març, només és d'aplicació a les ciutats de Ceuta i Melilla. (L'impost sobre el valor afegit no s'aplica en aquestes ciutats).

  • Impost sobre construccions, instal•lacions i obres
  • Impost general indirecte canari
  • Arbitri sobre importacions i lliuraments de mercaderies a les Illes Canàries
  • Impost sobre la producció, els serveis i la importació

Per a més informació:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública