Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Parc Mòbil de l’Estat

En dependència directa de la Sotssecretària d'Hisenda, a la Direcció general del Parc Mòbil de l'Estat li correspon la determinació i gestió dels serveis d'automobilisme dels òrgans centrals de l'Administració General de l'Estat, dels organismes públics i altres entitats de Dret Públic, vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat, així com els de els Òrgans Constitucionals de l'Estat, a través de la prestació dels següents serveis:

  1. De representació als alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.
  2. De representació en els Òrgans Constitucionals.
  3. De representació a la Prefectura de l'Estat.
  4. De representació als Expresidents del Govern.
  5. De representació a determinats alts càrrecs del Tribunal Suprem.
  6. Els serveis generals i ordinaris que són necessaris per al normal funcionament dels Organismes i Institucions de l'Estat.
  7. Els que, amb caràcter extraordinari i de manera específica i ocasional, li demandin els destinataris dels anteriors serveis, mitjançant l'oportuna contraprestació econòmica.

Així mateix, després de l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, el Parc Mòbil de l'Estat ha assumit noves competències conforme es recullen en la Disposició Addicional 10ª de l'esmentada Llei, en concret:

  1. La gestió del Registre de Vehicles del Sector Públic Estatal, creat per la referida Llei.
  2. L'autorització amb caràcter previ de qualsevol adquisició per compra, rentin, lísing o qualsevol altre negoci jurídic assimilat de vehicles que realitzi qualsevol Òrgan, Entitat o Institució integrada en el Sector Públic Estatal.
  3. L'homologació de serveis quant a la determinació dels models, característiques i tipus de vehicles.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública