Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Parc Mòbil de l’Estat

En dependència directa de la Sotssecretària d'Hisenda, a la Direcció general del Parc Mòbil de l'Estat li correspon la determinació i gestió dels serveis d'automobilisme dels òrgans centrals de l'Administració General de l'Estat, dels organismes públics i altres entitats de Dret Públic, vinculades o dependents de l'Administració General de l'Estat, així com els de els Òrgans Constitucionals de l'Estat, a través de la prestació dels següents serveis:

  1. De representació als alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.
  2. De representació en els Òrgans Constitucionals.
  3. De representació a la Prefectura de l'Estat.
  4. De representació als Expresidents del Govern.
  5. De representació a determinats alts càrrecs del Tribunal Suprem.
  6. Els serveis generals i ordinaris que són necessaris per al normal funcionament dels Organismes i Institucions de l'Estat.
  7. Els que, amb caràcter extraordinari i de manera específica i ocasional, li demandin els destinataris dels anteriors serveis, mitjançant l'oportuna contraprestació econòmica.

Així mateix, després de l'entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, el Parc Mòbil de l'Estat ha assumit noves competències conforme es recullen en la Disposició Addicional 10ª de l'esmentada Llei, en concret:

  1. La gestió del Registre de Vehicles del Sector Públic Estatal, creat per la referida Llei.
  2. L'autorització amb caràcter previ de qualsevol adquisició per compra, renting, leasing o qualsevol altre negoci jurídic assimilat de vehicles que realitzi qualsevol Òrgan, Entitat o Institució integrada en el Sector Públic Estatal.
  3. L'homologació de serveis quant a la determinació dels models, característiques i tipus de vehicles.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública