Ministeri d'Hisenda i Funció Pública PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Doctrina

Segons estableixen els articles 88 i 89 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els contribuents poden formular a la Direcció General de Tributs consultes respecte al règim, la classificació o la qualificació tributària que en cada cas els correspongui.

La resposta a aquestes consultes tributàries, formulades per escrit abans de finalitzar el  termini establert per a l'exercici dels drets, la presentació de declaracions o autoliquidacions, o el compliment d'altres obligacions tributàries, s'ha de fer en el termini de sis mesos comptadors des de la presentació, i tindrà efectes vinculants per als òrgans i entitats de l'Administració tributària encarregats de l'aplicació dels tributs, llevat que plantegin qüestions relacionades amb l'objecte o tramitació d'un procediment, recurs o reclamació iniciats abans de  la consulta.

Correspon al Tribunal Economicoadministratiu Central la resolució de les reclamacions economicoadministratives que s'interposin contra els actes dictats pels òrgans centrals del ministeri (i altres que determina la llei), quan s'hagi d'escoltar, o s'hagi escoltat com a tràmit previ, al Consell d'Estat, així com dels recursos d'alçada contra les resolucions dictades en primera instància pels tribunals economicoadministratius regionals i locals, dels recursos extraordinaris de revisió, i dels extraordinaris d'alçada per unificació de criteri.

D'altra banda, contra les resolucions en matèria tributària dictades pel Tribunal Economicoadministratiu Central, el director general de Tributs pot interposar recurs extraordinari per unificació de doctrina quan no hi estigui d’acord, davant la Sala Especial per a la Unificació de Doctrina, la qual resoldrà en el termini de sis mesos, i establirà la doctrina aplicable que serà  vinculant per als tribunals economicoadministratius i per a la resta de l'Administració tributària.

L'article 86 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix que el Ministeri d'Hisenda publicarà les respostes a les consultes, i les resolucions economicoadministratives de més transcendència i repercussió.

Per a més informació:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública