Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

CERCADOR DE NORMATIVA EN TRÀMIT

Logo de participación ciudadana en procesos normativo

ACCEDIU A LES TRAMITACIONS OBERTES!

Aquest canal es constitueix com el punt d'accés als tràmits de consulta pública prèvia i d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració dels avantprojectes de llei, projectes de reial decret legislatiu i projectes de normes reglamentàries que s'impulsin per part del Ministeri i dels seus organismes públics dependents o vinculats, conforme les regulacions de l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions PúbliquesS’obre en una finestra nova, i en l'art. 26 de la Llei 50/1997, de 27 denovembre, del GovernS’obre en una finestra nova.

Amb aquest punt d'accés es dóna compliment a les disposicions de l’Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.S’obre en una finestra nova

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA. Tràmits oberts

Els tràmits de consulta pública prèvia tenen per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i d'associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA. Tràmits oberts

Els tràmits d'audiència i informació pública tenen per objecte recaptar l'opinió les persones titulars de drets i d'interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir totes les aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública