Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Contabilidade pública e control

Logotipo de IGAE: Abre nueva ventana
A Intervención Xeral da Administración do Estado

Encadrada na Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos, é o órgano de control interno da xestión económico-financeira do sector público estatal e o centro directivo e xestor da contabilidade pública.

Como órgano de control interno é a encargada de verificar, mediante o control previo de legalidade e o control financeiro, que a actividade económico–financeira do sector público se adecúa aos principios de legalidade, economía, eficiencia e eficacia. Como centro xestor e directivo da contabilidade pública compételle proporcionar información contable fiable, completa, profesional e independente sobre a xestión pública e ditar as normas necesarias para o seu adecuado desenvolvemento.

Información no Portal
  • En relación coa execución do presuposto e a contabilidade públicaAbre en nova ventá proporciónase información sobre a execución mensual dos presupostos de ingresos e gastos do exercicio corrente para a Administración Xeral do Estado e os estados, informes e documentos que integran a última Conta Xeral do Estado aprobada, así como o estado de situación da tramitación das sucesivas.
  • En informes e contas económicas do Sector PúblicoAbre en nova ventá pódese acceder á información mensual estatística, en termos de caixa e de contabilidade nacional, dos principais indicadores da actividade económica e financeira do Estado, como o déficit ou o superávit de caixa ou a necesidade ou capacidade de financiamento, e a outros informes económicos e financeiros sobre a actuación do Estado e as Administracións Públicas.
  • Respecto ás actuacións de control interno do Sector PúblicoAbre en nova ventá, ben a través do exercicio da función interventora ou do control financeiro, ademais das normas que regulan esta actuación, ofrécense datos estatísticos sobre a actividade de fiscalización e control financeiro realizada polas oficinas da Intervención Xeral da Administración do Estado.
  • Finalmente dispón dunha "oficina electrónicaAbre en nova ventá" que facilita o catálogo de sistemas de información de Intervención Xeral da Administración do Estado e Secretaría Xeral de Orzamentos e Gastos a disposición das oficinas orzamentarias, centros xestores da Administración Xeral do Estado, organismos autónomos do Estado, empresas públicas, comunidades autónomas e corporacións locais, permite a descarga de programas para o envío de información á Intervención Xeral da Administración do Estado ou a súa utilización para a xestión económica das unidades administrativas.
Para máis información:

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos