Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Contratación de bens e servizos centralizados

: Abre nueva ventana

No artigo 206 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e de acordo ao disposto na Disposición adicional trixésimo cuarta do Real Decreto-Lei 8/2013, do 28 de xuño, establécese a competencia da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación e da Xunta de Contratación Centralizada para operar como central de contratación única no ámbito da Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social, así como outras Entidades públicas estatais.

O sistema de contratación centralizada é un modelo de contratación de bens, obras e servizos cuxas características especiais o fan susceptible de ser utilizado con carácter xeral por todos os departamentos que integran a Administración Xeral do Estado polo que son declarados de contratación centralizada de conformidade co artigo 206.1 do TRLCSP. Pode accederse a toda a información relativa ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada e a Central de Contratación do Estado, a través do seu portal específico: https://contratacioncentralizada.gob.esAbre en nova ventá

A xestión das propostas de adxudicación no ámbito deste sistema é completamente electrónica e realízase a través da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓNAbre en nova ventá da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, dende a que se ofrecen os seguintes servizos:

 • Para os Organismos Públicos usuarios do sistema:
  • Consulta do Catálogo de bens e servizos de contratación centralizada.
  • Comparación de produtos do catálogo e confección de "cestas da compra" de produtos.
  • Xestión das invitacións a empresas para segundas licitacións de contratos baseados en acordos marco.
  • Creación de propostas de adxudicación de bens ou servizos, soporte ao fluxo de aprobacións no organismo interesado e envío das propostas á DGRCC para a súa revisión e aprobación en forma de contrato baseado no acordo marco correspondente.
  • Seguimento do estado das distintas propostas de adxudicación de bens e servizos.
  • Información sobre contratacións realizadas..
 • Para as empresas adxudicatarias:
  • Consulta do Catálogo de bens e servizos de contratación centralizada.
  • Confección de "cestas da compra" de produtos (do seu catálogo).
  • Recepción de notificacións relativas a novos contratos baseados adxudicados.
  • Envío de invitacións a segundas licitacións para contratos baseados en acordos marco.
  • Xestión da actualización de bens ou servizos do seu catálogo..

Este sistema está dirixido a todos aqueles Organismos que pertencían a unha destas administracións:

 • Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Autónomos.
 • Entidades Xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.
 • Entes Públicos Estatais.

Poderán beneficiarse tamén, en virtude do disposto no artigo 205 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, as Comunidades Autónomas e as Entidades locais, así como os seus Organismos autónomos e Entes públicos dependentes delas, que poderán adherirse ao sistema de contratación centralizada estatal regulado no artigo 206 deste mesmo real decreto lexislativo, para a totalidade de subministracións, servizos e obras incluídos no mesmo ou só para determinadas categorías deles. A adhesión requirirá a conclusión do correspondente acordo coa Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos