Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Contratación de bens e servizos centralizados

: Abre nueva ventana

No artigo 206 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e de acordo ao disposto na Disposición adicional trixésimo cuarta do Real Decreto-Lei 8/2013, do 28 de xuño, establécese a competencia da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación e da Xunta de Contratación Centralizada para operar como central de contratación única no ámbito da Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social, así como outras Entidades públicas estatais.

O sistema de contratación centralizada é un modelo de contratación de bens, obras e servizos cuxas características especiais o fan susceptible de ser utilizado con carácter xeral por todos os departamentos que integran a Administración Xeral do Estado polo que son declarados de contratación centralizada de conformidade co artigo 206.1 do TRLCSP. Pode accederse a toda a información relativa ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada e a Central de Contratación do Estado, a través do seu portal específico: https://contratacioncentralizada.gob.esAbre en nova ventá

A xestión das propostas de adxudicación no ámbito deste sistema é completamente electrónica e realízase a través da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓNAbre en nova ventá da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, dende a que se ofrecen os seguintes servizos:

 • Para os Organismos Públicos usuarios do sistema:
  • Consulta do Catálogo de bens e servizos de contratación centralizada.
  • Comparación de produtos do catálogo e confección de "cestas da compra" de produtos.
  • Xestión das invitacións a empresas para segundas licitacións de contratos baseados en acordos marco.
  • Creación de propostas de adxudicación de bens ou servizos, soporte ao fluxo de aprobacións no organismo interesado e envío das propostas á DGRCC para a súa revisión e aprobación en forma de contrato baseado no acordo marco correspondente.
  • Seguimento do estado das distintas propostas de adxudicación de bens e servizos.
  • Información sobre contratacións realizadas..
 • Para as empresas adxudicatarias:
  • Consulta do Catálogo de bens e servizos de contratación centralizada.
  • Confección de "cestas da compra" de produtos (do seu catálogo).
  • Recepción de notificacións relativas a novos contratos baseados adxudicados.
  • Envío de invitacións a segundas licitacións para contratos baseados en acordos marco.
  • Xestión da actualización de bens ou servizos do seu catálogo..

Este sistema está dirixido a todos aqueles Organismos que pertencían a unha destas administracións:

 • Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Autónomos.
 • Entidades Xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.
 • Entes Públicos Estatais.

Poderán beneficiarse tamén, en virtude do disposto no artigo 205 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, as Comunidades Autónomas e as Entidades locais, así como os seus Organismos autónomos e Entes públicos dependentes delas, que poderán adherirse ao sistema de contratación centralizada estatal regulado no artigo 206 deste mesmo real decreto lexislativo, para a totalidade de subministracións, servizos e obras incluídos no mesmo ou só para determinadas categorías deles. A adhesión requirirá a conclusión do correspondente acordo coa Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública