Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Contratación

Neste canal recóllese información referente á contratación pública xerada no exercicio das competencias propias de distintas unidades do Departamento.

Na sección de Xunta Consultiva de Contratación Publica do Estado ofréceselle a cidadanía a través da Internet a seguinte información e servizos xerais en relación coa contratación pública, competencia da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado:

A contratación de bens e servizos centralizados é competencia da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación e da Xunta de Contratación Centralizada.

A información referente a anuncios e adxudicacións dos contratos tramitados polos órganos de contratación do Departamento, tanto centrais como periféricos, se atopa no Perfil do Contratante. De acordo co artigo 347.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector PúblicoAbre en nova ventá, dito Perfil publícase na Plataforma de Contratación do Sector PúblicoAbre nueva ventana.

A Xunta de Contratación dos Servizos Centrais no Ministerio de Facenda réxese, ademais de por a Lei de Contratos do Sector Público e normativa regulamentaria en materia de contratación, pola Orde HAC/581/2024, de 3 de junioAbre en nova ventá, publicada no Boletín Oficial do Estado o 12 de xuño 2024, pola que se crean e regulan a Xunta e a Mesa de Contratación dos Servizos Centrais no Ministerio de Facenda.

Na Xunta de Contratación están representadas a Subsecretaría e as Secretarías de Estado do departamento, e asume a competencia de contratación, no ámbito dos servizos centrais do departamento, dos servizos, das subministracións de bens consumibles ou de fácil deterioración polo uso e das obras de reparación simple, de conservación e mantemento, salvo que estas contratacións competan á Xunta de Contratación Centralizada, ou se sigan os procedementos aberto simplificado, o do contrato menor ou o de tramitación de emerxencia.

Perfil de contratante:

Nesta sección do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, proporciónase información sobre a súa organización e competencias, e tamén sobre as resolucións emitidas polo Tribunal con motivo dos recursos e cuestións de nulidade interpostos en materia de contratación:

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos