Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Fondos da Unión Europea

logo Fondos Europeos: Abre nueva ventana

Máis da metade dos fondos da UE canalízanse a través dos cinco Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE), xestionados conxuntamente pola Comisión Europea e os países da UE. Todos eses fondos destínanse a investir na creación de emprego e nunha economía e un medio ambiente europeos sustentables e sans.

Os Fondos EIE concéntranse principalmente en cinco sectores:

 • Investigación e innovación.
 • Tecnoloxías dixitais.
 • Economía hipocarbónica.
 • Xestión sustentable dos recursos naturais.
 • Pequenas empresas.

Tanto os Fondos Estruturais como o Fondo de Cohesión atenden á finalidade de favorecer un maior grao de cohesión económica e social no espazo comunitario, a través do cofinanciamento das políticas de gasto público desenvolvidas polos estados-membros e dirixidas á consecución dese obxectivo.

Ademais, no ano 2020 créase o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para paliar a grave crise económica e social ocasionada pola pandemia da Covid-19 e transformar as economías europeas facéndoas máis verdes, dixitais e resilientes.

Con este obxectivo, deseñouse o programa de recuperación de carácter temporal NEXT GENERATION EU que conta cunha dotación de recursos públicos sen precedentes, 750.000 millóns de euros. O seu principal compoñente é o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, cunha duración de seis anos, de 2021 a 2026, e cun importe total que ascende a 672.500 millóns de euros (312.500 en transferencias e 360.000 millóns en préstamos a baixo interese).

Para poder acceder aos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, os Estados membros deben aprobar plans nacionais de recuperación e resiliencia. En España, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia contempla unha sólida axenda de investimentos e reformas estruturais para facer fronte a crise a través dun despregamento efectivo de ata 140.000 millóns de euros en transferencias e créditos. O Plan é un gran proxecto de país no que están implicados todos os niveis da Administración: estatal, autonómico e local, ademais do sector privado. O obxectivo é transformar a nosa economía para facela máis verde, dixital, inclusiva e cohesionada e incrementando, ao mesmo tempo, a súa capacidade de crecemento a medio e longo prazo.

En España, a coordinación da aplicación e xestión dos Fondos Estruturais e do Plan de Recuperación recae no Ministerio de Facenda e Función Pública, a través da Secretaría Xeral de Fondos Europeos, dependente da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

A Secretaría Xeral de Fondos Europeos é o órgano directivo ao que corresponderá, baixo a autoridade da persoa titular da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a dirección, o impulso e a coordinación das competencias atribuídas ao Departamento en relación coa definición da posición española nas negociacións para a aprobación e revisión dos sucesivos Marcos Financeiros Plurianuais da Unión Europea, sen prexuízo das competencias de coordinación atribuídas no seu ámbito ao Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, o deseño, planificación, coordinación e seguimento das actuacións relativas aos fondos europeos e ao seu financiamento e as relacións orzamentarias coa Unión Europea, a Política de Cohesión e a política económica rexional, a política de incentivos rexionais, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e o Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia, e, en particular, as funcións que se enumeran a seguir:

 1. A coordinación, a través do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, das accións financiadas no Marco Financeiro Plurianual e as correspondentes ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, co fin de garantir a coherencia entre as mesmas.
 2. En relación coa Comisión Europea, a responsabilidade xeral dos plans de recuperación e resiliencia, actuando como punto de contacto da Comisión Europea, coordinador.
 3. A actuación como autoridade responsable do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia ante as institucións europeas, nos termos que se establezan na normativa europea, desenvolvendo para ese efecto as competencias que legal e reglamentariamente teña establecidas.
 4. A coordinación cos ministerios, organismos públicos, comunidades autónomas e entidades locais e resto de entidades nacionais e comunitarias implicadas no Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 5. A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 6. As funcións correspondentes ao Estado membro en relación co cadro integral de mandos dacordo co previsto na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 7. A presentación dos informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, das solicitudes de pago da contribución financeira acompañada da correspondente declaración de fiabilidade e, cando proceda, do tramo de préstamo previsto nela, todo iso, sobre a base dos controis realizados polo IGAE. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados, nos termos e condicións que prevexa a devandita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 8. A dirección do Comité Técnico do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, coordinando os seus traballos.
 9. As funcións de secretaría técnica da Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 10. O deseño funcional dos sistemas informáticos necesarios para a xestión e seguimento dos distintos instrumentos de financiamento europeos competencia desta Secretaría Xeral; a interlocución coa Comisión Europea e os organismos nacionais participantes no relativo a intercambios e subministracións de información, incluíndo a definición de normas e estándares de intercambio; a planificación e coordinación en colaboración coa Oficina de Informática Orzamentaria e o resto de centros directivos responsables da execución técnica dos distintos proxectos; o deseño e organización das actividades de soporte e formación dos sistemas resultantes; así como as que se lle asignen, en materia de sistemas e tecnoloxías de información, nos sistemas de xestión e control dos Fondos Europeos.

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos