Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Home Canal Oirescon

OIReScon. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector PúblicoAbre en nova ventá, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, establece un novo sistema de gobernación co fin de garantir o cumprimento da normativa en materia de contratación pública.

Neste sistema ocupa un lugar fundamental a Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación (OIReScon), órgano colexiado creado coa finalidade de velar pola correcta aplicación da lexislación e, en particular, promover a concorrencia e combater as ilegalidades, en relación coa contratación pública. Actuará no desenvolvemento da súa actividade e o cumprimento dos seus fins con plena independencia orgánica e funcional.

Coa entrada en vigor do Real decreto 342/2023, do 9 de maio, polo que se aproban as normas de organización e funcionamento da Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación, dótase á OIReScon dun marco estable de regulación, superando o réxime transitorio vixente ata ese momento para dar cumprimento ao disposto no apartado 4 do artigo 332 da LCSP e ao mandato contido na disposición transitoria quinta do Real decreto 682/2021, que desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Últimas publicacións


DATOS DE CONTACTO DA OIReScon

Correo electrónico: oficinaindependienteRSC@hacienda.gob.esAbre en nova ventá

Dirección: Avenida General Perón, 38. 5ª Planta - 28020 - MADRID

Teléfono: 91 349 14 60


Ligazón á páxina web da ONE

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos