Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Finançament local

Vista de localidad EE.LL.

Reial Decret Legislatiu 2/2004Abre nueva ventana, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és la base del sistema de finançament local. Aquesta norma refon la legislació i alhora inclou les reformes recents instrumentades a través de la Llei 51/2002, de 27 de desembre i de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que han tingut incidència tant en l'àmbit financer com en l'àmbit tributari. Les notes fonamentals en relació amb la reforma del Finançament Local són les següents:

  • Es garanteix la suficiència financera de les Corporacions Locals. (Ajuntaments, Diputacions, Cabildos i Consells), compatible amb la supressió des de 2003 de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (el segon impost local en importància recaptatòria, per darrere de l'Impost sobre Béns Immobles) per a més del 92% dels contribuents.
  • Es reconeix als Ajuntaments més capacitat per desenvolupar polítiques tributàries, poden apujar o abaixar els tipus impositius dels seus impostos i establir beneficis fiscals potestatius, és a dir, més coresponsabilitat fiscal municipalAbre nueva ventana (PDF, 140,49 KB).
  • Es dissenya un sistema definitiu de finançament, recollint a la Llei les variables i ponderacions que defineixen el finançament municipal, de tal manera que es converteixi en un sistema estable en el temps.
  • Per últim, a les províncies i als municipis que siguin capitals de província o de Comunitat Autònoma, o que tinguin més de 75.000 habitantsAbre nueva ventana (PDF, 77,04 KB), se'ls cedeix una part de l'IRPF, de l'IVA i dels impostos especials sobre alcohols, hidrocarburs i labors del tabac (entre l'1% i el 2%, aproximadament, depenent de l'impost i de si es tracta d'un municipi o d'una província). Aquesta cessió d'impostos estatals entrarà en vigor a partir de 2004, pel fet d'estar integrada a la part financera de la reforma. Els denominats "municipis turístics" (aquells que, sense complir els requeriments per accedir al sistema de cessió d'impostos tenen una població superior als 20.000 habitants i un número d'habitatges de 2a residència superior al d'habitatges principals), es financen mitjançant una participació ens els tributs de l'Estat de caràcter mixt ja que a més a més de participar en el model general de variables s'inclouen elements relacionats amb la cessió de rendiments dels impostos especials sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del tabac imputables als mateixos.

Més informació a:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius