Consello para a Defensa do Contribuínte

Logo Consejo para la Defensa del Contribuyente

​​​​​​​​​​​

"O Consello terá a natureza xurídica de órgano colexiado da Administración do Estado, integrado no Ministerio de Facenda e adscrito á Secretaría de Estado de Facenda".

(Artigo 2 do Real decreto 1676/2009, do 13 de novembro, polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte)

"…o Consello para a Defensa do Contribuínte velará pola efectividade dos dereitos dos obrigados tributarios, atenderá as queixas que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado e efectuará as suxestións e propostas pertinentes, na forma e cos efectos que regulamentariamente se determinen".

(rtigo 34.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria)

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos