Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Consell per a la Defensa del Contribuent

Logo Consejo para la Defensa del Contribuyente

​​​​​​​​​​​

"El Consell per a la Defensa del Contribuent tindrà la naturalesa jurídica d'òrgan col·legiat de l'Administració de l'Estat, integrat en aquest Ministeri i adscrit a la Secretaria d'Estat d'Hisenda".

(Article 2 del Reial decret 1676/2009, de 13 de novembreS’obre en una finestra nova, pel qual es regula el Consell per a la Defensa del Contribuent)

(Article 2.6 del Reial decret 682/2021, de 3 d'agost,S’obre en una finestra nova pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials).

"... el Consell per a la Defensa del Contribuent vetllarà per l'efectivitat dels drets dels obligats tributaris, atendrà les queixes que es produeixin per l'aplicació del sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat, i efectuarà els suggeriments i propostes pertinents, en la forma i amb els efectes que es determinin ".

(Article 34.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària)S’obre en una finestra nova

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius