Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Taxes

La Llei General Tributària, en el seu article 2.2, lletra a), defineix les taxes com "els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic a què es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular a l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no siguin prestats o realitzats pel sector privat".

Per a més información:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius