Taxes

La Llei General Tributària, en el seu article 2.2, lletra a), defineix les taxes com "els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic a què es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular a l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no siguin prestats o realitzats pel sector privat".

Per a més información:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (Abre nueva ventana)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública