Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Contractació

En aquest canal es recull informació referent a la contractació pública generada en l'exercici de les competències pròpies de diferents unitats del Departament.

A la secció de Junta Consultiva de Contractació Publica de l'Estat s'ofereix la ciutadania a través d'Internet la següent informació i serveis generals amb relació a la contractació pública, competència de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat:

La contractació de béns i serveis centralitzats és competència de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació i de la Junta de Contractació Centralitzada.

La informació referent a anuncis i adjudicacions dels contractes tramitats pels òrgans de contractació del Departament, tant centrals com perifèrics, es troba en el perfil del contractant. D'acord amb l'article 347.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector PúblicS’obre en una finestra nova, aquest perfil es publica a la Plataforma de Contractació del Sector PúblicS’obre en una finestra nova.

A la secció del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, a més d'informació sobre l'organització i competències, es proporcionen dades de les resolucions emeses pel Tribunal amb motiu dels recursos i qüestions de nul·litat interposats en matèria de contractació:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius